2009.07.10

Gedragslijst

Auteur: Fons van Doorn
Titel: Gedragslijst.
Uitgeverij: ABC Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2000
Pagina's: 37
ISBN-13: 978-90-77121-91-4
Prijs: € 67,50 (inclusief het ABC Hulpboek Gedrag)

gedragslijstDeze Nederlandse gedragslijst werd ontwikkeld om het gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Concreet betekent dit dat er een beoordeling gegeven wordt in hoeverre het gedrag van leerlingen aanvaardbaar is of niet. Na een uitgebreid vooronderzoek kwam de auteur tot een lijst met 27 vragen waarin 4 gedrags-factoren kunnen onderscheiden worden:

  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Aandachtsproblemen
  • Emotionele stabiliteit

Het is de bedoeling dat de leerkracht de gedragslijst invult voor elke leerling uit de klas. Elke vraag wordt gescoord op een vijfpuntenschaal. Aan de hand van de correctiesleutels kan hij heel snel de score op de 4 gedragsfactoren berekenen. Deze scores brengt hij over naar de groepsstaat en naar het individuele profiel. Bij elke factor staan scores vermeld: scoort de leerling op of tussen deze scores, dan moet de leerling voor deze factor gevolgd worden. Scoort hij onder deze scores, dan is extra zorg noodzakelijk. Het individuele profiel heeft daarbij de functie als volgkaart: men kan er de afname van de gedragslijst op vier verschillende momenten op invullen.

Het instrument laat ook toe om een analyse te maken op klasniveau. Op het groepsprofiel kan men per factor de gemiddelde score van alle leerlingen aanduiden. Deze gemiddelde score is op dezelfde manier te interpreteren als bij het individuele profiel.

Tot slot staat er ook een werkwijze beschreven om de resultaten op schoolniveau te interpreteren. Dit kan nuttig zijn als men beleidsmatig conclusies wil trekken.

In de handleiding staat ook de statistische verantwoording voor deze gedragslijst. Deze is genormeerd op een Nederlandse onderzoeksgroep die duidelijk beschreven staat. Ook de psychometrische eigenschappen worden uitgebreid weergegeven en besproken. De conclusie is duidelijk: de gedragslijst is een betrouwbaar en valide instrument.

De meerwaarde van dit instrument voor leerkrachten ligt in het feit dat ook de minder opvallende gedragsfactoren in kaart worden gebracht. Dus ook de 'stille' en 'brave' leerlingen die laag scoren op de factor teruggetrokken gedrag worden met dit instrument gesignaleerd.

De gedragslijst werd ook beoordeeld door de Nederlandse Cotan.

Met dank aan uitgeverij Eduforce voor het ter beschikking stellen van de gedragslijst.
De Gedragslijst en het Hulpboek Gedrag worden als één geheel geleverd.

afdrukken

 

19:22 Gepost door Lieven Coppens in ABC Amsterdam | Permalink | Tags: gedrag, zorg, instrumenten | |

Hulpboek Gedrag

Auteur: Fons van Doorn
Titel: Hulpboek Gedrag.
Uitgeverij: ABC Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2002
Pagina's: 94
ISBN-13: 978-90-77121-04-7
Prijs: € 67,50 (inclusief de ABC Gedragslijst)

hulpboek gedragHet Hulpboek Gedrag wordt met de Gedragslijst van het Amsterdams Advies en BegeleidingsCentrum geleverd. Het bestaat uit 5 delen.

In het eerste deel legt de auteur bondig uit welke plaats de Gedragslijst in een leerlingvolgsysteem kan innemen. Ze heeft immers een functie in zowel de signalerings- als de analysefase. Het Hulpboek Gedrag hoort thuis in de remediëringsfase.

Het tweede deel staat helemaal in het teken van de analyse van de Gedragslijst. Het beperkt zich niet tot het analyseren van de gegevens zelf, maar levert ook een aantal verklaringsmodellen voor gedragsproblemen aan waartegen deze gegevens kunnen afgezet worden. Op basis hiervan is het mogelijk om hypothesen op te stellen over wat er aan de hand is en waardoor de problemen veroorzaakt kunnen zijn. Op die manier kan men een gericht handelingsplan opstellen of doorverwijzen indien nodig.

In het derde deel komen de maatregelen op het niveau van de groep (de klas) aan de orde. Maatregelen die vastgelegd zijn in het groepshandelingsplan. Deze maatregelen worden concreet gemaakt in de Suggesties & Aanbevelingen van het Gedrag op Groepsniveau. Naast algemene suggesties en aanbevelingen worden er ook meer specifieke suggesties en concrete maatregelen voorgesteld die verband houden met elk van de 4 gedragsfactoren uit de Gedragslijst.

Het vierde deel geeft op dezelfde manier de maatregelen op het niveau van het individu weer. Hier gaat het dan over de maatregelen zoals ze vastgelegd zijn in het individueel handelingsplan. Naast algemene suggesties en aanbevelingen worden er ook hier meer specifieke suggesties en concrete maatregelen voorgesteld die verband houden met elk van de 4 gedragsfactoren uit de Gedragslijst.

In het vijfde en laatste deel worden de maatregelen op schoolniveau besproken. Hier is er meer specifiek aandacht voor preventieve programma's en de communicatie over en weer tussen leerkracht en leerling.

De meerwaarde van dit hulpboek ligt in het feit dat men de suggesties en aanbevelingen voor de drie niveaus ook los van de Gedragslijst kan gebruiken. Vooropgezet dan dat men over andere instrumenten beschikt die men kan aanwenden voor het signaleren en analyseren van het (probleem-)gedrag van leerlingen.

Met dank aan uitgeverij Eduforce voor het ter beschikking stellen van het hulpboek.
De Gedragslijst en het Hulpboek Gedrag worden als één geheel geleverd.

afdrukken

18:44 Gepost door Lieven Coppens in ABC Amsterdam | Permalink | Tags: gedrag, zorg, instrumenten | |