2007.07.21

Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen

Auteur: Luuk van Langen
Titel: Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen. Specifieke begeleiding door de docent
Uitgeverij: Tandem Felix
Plaats: Ubbergen
Jaar: 2006
Pagina's: 78
ISBN-13: 978-90-5750-094-7
Prijs: € 10,-

Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingenBinnen het kader van het zorgbeleid in Vlaanderen én Nederland zitten leerkrachten vaak met vragen over de aanpak van leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

Op het vlak van leerstoornissen werd hieraan in Vlaanderen al uitgebreid tegemoet gekomen door de Werkmap Leerzorg van Die-'s-lekti-kus vzw (Binnenkort opnieuw te bestellen via http://www.letop.be/) en het boek Ik heet niet dom (Acco, 2002) van Anny Cooreman en Marleen Bringmans.

Het boekje van Luuk van Langen wil leerkrachten een aantal ontwikkelings- en leerstoornissen beter leren (her-)kennen en geeft tegelijk praktische tips voor de aanpak in de klas.

De volgende ontwikkelings- en leerstoornissen komen aan bod: ADD, ADHD, Syndroom Asperger, Ontwikkelingsdyspraxie, Dyscalculie, Dyslexie, NLD, Oppositionele Opstandige Gedragsstoornis (ODD), Oppositionele Gedragsstoornis (OCD) en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS).

Per stoornis krijg je steeds een korte beschrijving, een lijst van mogelijke kenmerken, een overzicht van maatregelen die aangeraden worden en een lijstje van dingen die je beter niet doet.

De mogelijke maatregelen hangen af van de stoornis in kwestie. Heel belangrijk evenwel is het onderscheid tussen pedagogische en didactische maatregelen dat steeds gegeven wordt.

afdrukken

14:46 Gepost door Lieven Coppens in Tandem Felix | Permalink | Tags: basisonderwijs, add, adhd, asperger, dcd, nld, odd, ocd, pdd-nos, gedrag, ontwikkelingsstoornis, secundair onderwijs, dyslexie | |

Beleidsvoerend vermogen van scholen ondersteunen

Auteur: Stafdienst pedagogische begeleiding katholiek onderwijs (red.)
Titel: Beleidsvoerend vermogen van scholen ondersteunen
Uitgeverij: Plantyn
Plaats: Mechelen
Jaar: 2007
Pagina's: 170
ISBN-13: 978-90-301-9273-2
Prijs: € 25,-

Beleidsvoerend vermogen van scholen ondersteunen

De huidige onderwijsminister respecteert zeer sterk de autonomie van de scholen en schoolgemeenschappen. Zo geeft hij bijvoorbeeld aan de schoolgemeenschappen extra middelen voor ICT, maar laat hij het aan hen over om te bepalen hoe ze die middelen inzetten en/of verdelen over de verschillende aangesloten scholen. Hetzelfde geldt voor de financiering en de uitbouw van het zorgbeleid. Tegelijk impliceert dit dat er van de scholen verwacht wordt dat ze een beleidsvisie hebben op basis waarvan ze dit alles realiseren. Deze beleidsvisie wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid van financiële middelen, maar ook door de professionaliteit van het schoolteam?

Dit boek wil aan de scholen, maar ook aan de externe schoolondersteuners (en vooral de pedagogische begeleiders?) een denk- en werkkader geven om hierover na te denken en de resultaten hiervan te vertalen in een echt schoolbeleid. Hierbij staan vijf uitgangspunten centraal: de aandacht voor de onderwijs- en leerprocessen op klasniveau, de aandacht voor de voortdurende professionalisering van de leerkrachten, de aandacht voor de werkomstandigheden, de aandacht voor de schooleigen invoering van projecten die door de overheid worden opgelegd en de aandacht voor permanente opvolging en evaluatie van de vorige aandachtspunten.

Het boek gaat gelukkig niet voorbij aan een belangrijk spanningsveld. Scholen en externe begeleiders hebben een eigen visie op het realiseren van de aandachtspunten en de manier waarop ze de nodige capaciteiten kunnen of moeten verwerven. Deze visie loopt niet altijd gelijk: wat de school verwacht is niet altijd wat de externe begeleider wil of kan aanbieden. Meer nog: standaardinterventies voor alle scholen zijn nagenoeg uitgesloten. Ook al lijken een aantal scholen nog zo sterk op elkaar, toch zal men moeten vertrekken van de eigenheid van elke school afzonderlijk.

Terecht wordt in het boek aangehaald dat het invoeren van nieuwe ontwikkelingen of projecten in de scholen soms gebeurt voor deze er echt aan toe zijn. Het implementeren van vernieuwingen vraagt dat de school een aantal vaardigheden verworven heeft. Zoals in elk groeiproces heeft elke school zijn eigen ontwikkelingstempo in het algemeen en voor de verschillende onderdelen afzonderlijk. De ondersteuning moet dan ook gedifferentieerd gebeuren.

Het boek beperkt zich niet tot een theoretische uiteenzetting. Aan de hand van een zevental praktijkvoorbeelden wordt de theorie uit het eerste deel van het boek levend gemaakt. Ze tonen stuk voor stuk aan dat wat er in het boek beschreven wordt een haalbare, maar sterk gedifferentieerde kaart is.

Het boek leest zeer vlot en is op geen enkel moment te theoretisch. Wie zich meer wil verdiepen in een aantal aspecten kan bij verschillende bijdragen rekenen op een uitgebreide literatuurverwijzing.

afdrukken

13:26 Gepost door Lieven Coppens in Plantyn | Permalink | Tags: basisonderwijs, secundair onderwijs, schoolbeleid | |

2007.07.06

Kleuterhoekenboek. Milieuverrijking voor 2,5- tot 6-jarigen

Auteur: Heidi De Clercq, Karolien Vandevoordt & Inge Verbeeck
Titel: Kleuterhoekenboek. Milieuverrijking voor 2,5- tot 6-jarigen
Uitgeverij: Plantyn
Plaats: Mechelen
Jaar: 2007
Pagina's: 248
ISBN-13: 978-90-301-8886-5
Prijs: € 30,-

Kleuterhoekenboek Het belang van het kleuteronderwijs wordt helaas nog te vaak onderschat. Nochtans wordt daar de basis gelegd voor het latere schoolsucces van elk kind. Reeds van in de peuterklas bereidt men het latere leren voor. Van de zachte evaluatie die elke kleuterleidster voortdurend doet gaat er een belangrijke preventieve kracht uit. Peuters en kleuters ontwikkelen zich op de verschillende domeinen aan een ongehoord maar individueel tempo. Deze ontwikkeling bijhouden voor elke kleuter afzonderlijk lijkt soms wel een titanenwerk. Maar op basis hiervan kan men reeds vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kinderen activiteiten aanbieden die hun ontwikkeling ondersteunen. Daar waar de ontwikkeling op één of ander domein dreigt mis te lopen, kan men tijdig signaleren en bijsturen. De harde evaluatie in februari of mei van het derde kleuterklasje mag dan ook geen verrassingen meer opleveren... Wat ons bij de vraag brengt of die harde evaluatie dan eigenlijk nog wel nodig is...

Waarom deze inleiding? Omdat het Kleuterhoekenboek volgens mij een uitstekende bondgenoot kan zijn in de preventieve zorg van de kleuterschool. De auteurs willen dat het een bronnenboek is voor kleuterleidsters. Voor mij is het alvast meer. Daar zorgt de structuur van het boek zelf voor. Na een heel korte inleiding worden er in het tweede deel een twaalftal hoeken beschreven. Voor elke hoek wordt er duidelijk aangegeven welke ontwikkelingsdoelen er aan bod komen en hoe die vertaald zijn in de ontwikkelingsplannen van de verschillende onderwijsnetten. Geen hoekenwerk om het hoekenwerk dus, maar hoekenwerk met een doel! Daarnaast geeft men ideeën om de hoeken in te richten. Het mogelijke aanbod van elke hoek komt ook aan bod. De meerwaarde ligt echter in de concrete tips die men geeft om elke hoek daadwerkelijk doorheen het ganse klasgebeuren tot leven te wekken én te houden.

In het derde en laatste deel vertrekken de auteurs vanuit verschillende belangstellingscentra. Voor deze belangstellingscentra wordt aangegeven hoe elke hoek uit het tweede deel kan ingeschakeld worden. Elk belangstellingscentrum maakt de hoeken rijker. Wie dacht dat een krachtige leeromgeving iets was voor het lager, secundair en hoger onderwijs wordt hier overtuigd van het tegendeel. Kijk er maar eens de Webschema's aan het begin van elk belangstellingscentrum op na.

Doorheen het boek is het ervaringsgericht onderwijs sterk aanwezig. Dit kan de kinderen uit minder de ontwikkeling stimulerende gezinnen alleen maar extra ten goede komen.

Tot slot wil ik de stimulerende bronnenvermeldingen nog eens extra in de verf zetten. Bij het lezen van de diverse hoofdstukken was ik direct nieuwsgierig naar meer.

afdrukken

 

22:39 Gepost door Lieven Coppens in Plantyn | Permalink | Tags: didactiek, hoekenwerk, kleuteronderwijs, basisonderwijs | |