2012.12.16

Internet als methodiek in de jeugdzorg

Auteur: Jo Van Hecke (red.)
Titel: Internet als methodiek in de jeugdzorg
Een extra taal
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2012
Pagina's: 136
ISBN-13: 9789044128420
Prijs: € 21,00

internet als methodiek in de jeugdzorg - een extra taalTegenwoordig hoor je veel negatieve klanken over het Internet. Internet is een (te) gevaarlijk medium voor kinderen en jongeren, verspreidt onjuiste informatie, is onoverzichtelijk … en ga zo maar door. Helaas is dat een te voor de hand liggende rationalisatie van het onderliggende en echte probleem. Het Internet is op zich noch goed, noch slecht. Het zijn de gebruikers die bepalen welke kant het op gaat. Dit boek bewijst dat het zeker ook de goede kant op kan gaan. Meer nog, het toont aan hoe het als een methodiek in de jeugdzorg kan gebruikt worden.

In het eerste hoofdstuk schetst het boek de hoge vlucht die het internetgebruik genomen heeft en de zeer nadruk-kelijke plaats die de sociale netwerksites daarin innemen. Als vanzelf komt het uit op het feit dat de jongeren van vandaag hier heel intensief van gebruik maken. De vraag of de jeugdzorg dan ook moet zijn waar de jongeren zijn, beantwoordt het dan ook met een volmondig ‘ja’.

Het tweede hoofdstuk staat helemaal in het teken van mediawijsheid en nettiquette. Met mediawijsheid, of zoals men het ook noemt: mediageletterdheid, bedoelt men dat iemand in staat is om zich actief, bewust en kritisch te bewegen in een gemediatiseerde wereld, hier meer concreet het Internet. Met nettiquette bedoelt men het geheel van (ongeschreven) gedragsregels om op het Internet met elkaar te communiceren. Dit hoofdstuk geeft voor beide facetten de nodige tips en suggesties en sluit af met een meer ‘gespecialiseerde’ nettiquette voor hulpverleners in een begeleidingssituatie.

In het derde hoofdstuk maakt men er werk van om de schroom van de hulpverlener tegenover dit nieuwe medium weg te werken. In het kort komt het er op neer dat men de hulpverlener vraagt om zijn ‘offline’-competenties ook ‘online’ in te zetten.

In het vierde hoofdstuk krijgt de lezer een heuse implementatiestrategie voor de eigen organisatie aangereikt. Men neemt hem bij de hand en loodst hem door de verschillende stappen van een geslaagd invoeringstraject. Het vijfde hoofdstuk sluit hier zeer nauw bij aan. Het introduceert zeventien online-methodieken waarbij men altijd uitgaat van de door de hulpverlener goed gekende analoge offline-methodieken. Daarbij draagt men er zorg voor om deze online-methodieken realistisch voor te stellen en niet te idealiseren: ook eventuele nadelen en valkuilen komen aan bod.

Verplichte literatuur voor iedereen die eraan denkt met online hulpverlening te starten

afdrukken

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: ict, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, media, mediageletterdheid, mediaverantwoordelijkheid, mediawijsheid, methodiek, nettiquette | |

2012.12.08

Wat jij ziet en wat ik voel

Auteur: Kathy Hoopmann
Titel: Wat jij ziet en wat ik voel
De binnenkant van autisme
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 72
ISBN-13: 9789077671849
Prijs: 14,95

wat jij ziet en ik voel - de binnenkant van autismeKathy Hoopmann heeft duidelijk de kracht in zich om de essentie van een ontwikkelingsprobleem kernachtig te ver-woorden. Ze bewees dit al eerder met haar boekjes Alle honden hebben ADHD en Alle katten hebben Asperger, beide uitgegeven bij dezelfde uitgeverij en besproken op deze boekenblog. Nu bewijst ze dit weer in haar nieuwe boekje Wat jij ziet en wat ik voel | De binnenkant van autisme.

Opnieuw krijg je als lezer op een creatieve, positieve en gezonde relativerende manier een zeer volledige opsomming van zowel de positieve als de negatieve eigenschappen die iemand met een stoornis in het autismespectrum kan hebben. Kan hebben, want Kathy Hoopmann is er zich wel degelijk van bewust dat niet iedere persoon met een stoornis in het autismespectrum alle kenmerken heeft die in haar boekje worden vernoemd.

Uit haar voorwoord kun je opmaken dat Kathy Hoopman zich met dit boekje richt tot de ouders en begeleiders van deze kinderen. Persoonlijk vind ik dat een onderschatting van de waarde van dit werk. Omdat het geschreven is vanuit het standpunt van een kind met een autismestoornis, kan het zeer goed aangewend worden in een traject van psycho-educatie voor het kind zelf en bij de begeleiding van zijn broers en zussen. Hoe dan ook: iedereen die dit boekje leest, heeft achteraf zonder uitzondering een beter begrip gekregen van deze stoornis.

Tot slot nog even zeggen dat de bijbehorende foto’s weergaloos goed gekozen zijn. Soms ontroerend, soms vertederend, een andere keer humoristisch… ze konden niet beter gekozen zijn. Hoef ik nog te zeggen dat het lezen van een boekje van Kathy Hoopmann je het gevoel geeft dat je praat met een goede vriendin?

19:18 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, brussen, pdd-nos, psycho-educatie | |

2013 Verborgen regels

Auteur: Loek Mak-Peters & Liselotte Verfaillie
Titel: 2013 Verborgen regels
Dagkalender voor kinderen
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 384
ISBN-13: -
Prijs: 14,95

2013 verborgen regels - dagkalender voor kinderenOp 28 maart 2008 besprak ik op deze boekenblog het boek Verborgen regels van Brenda Myles, Melissa Trautman en Ronda Schelvan . Ik besloot mijn bespreking als volgt:

Dit boek is meer dan de moeite waard voor iedereen die, als ouder of als beroepskracht, met kinderen op weg wil gaan bij het leren van sociale vaardigheden. Daarom hoeven deze kinderen echt niet één van de aangehaalde stoornissen te hebben. Ook veel anderen, kinderen én volwassenen, zouden baat hebben bij het lezen van dit boek. Of wat dacht je van die collega die zijn gezicht op 30 centimeter afstand van het jouwe houdt als hij met je spreekt? Of die andere collega die bij voorkeur tegen jou begint te praten als je net aan de telefoon in gesprek bent?

Nu brengt uitgeverij Pica hierop opnieuw een aanvulling uit in de vorm van een dagkalender voor 2013. Gezien het grote succes van de dagkalender voor 2012 was dat een absolute verplichting!

Verborgen regels zijn ongeschreven regels of gewoonten die, wanneer ze niet begrepen worden, voor verwarring kunnen zorgen. Of er voor zorgen dat iemand zich geïsoleerd voelt. Omdat niet iedereen zich deze verborgen regels automatisch eigen maakt, moeten ze soms aangeleerd worden. Hier kan deze dagkalender voor kinderen, zowel thuis als op school, bij helpen. Iedere dag brengt hij een nieuwe verborgen regel onder de aandacht. Dit kan op verschillende manieren. Soms geeft hij de regel expliciet, andere keren gaat hij uit van een situatie waarbij hij con-crete tips geeft over hoe zich te gedragen of hoe te reageren. Op deze manier breidt het gedragsrepertorium van het kind of de jongere elke dag uit.

Je kunt deze kalender op verschillende manier gebruiken. Dat gaat van een vrijblijvende tip per dag tot een dagelijks kort gespreksmomentje thuis of in de klas waarin er over de ‘verborgen regel van de dag’ nagedacht en gesproken wordt.

De kalender werd ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum. Dit wil echter niet zeggen dat je hem exclusief voor hen moet reserveren. Net zoals bij het boek het geval was, kunnen veel andere kinderen, jongeren en volwassenen baat hebben bij het dagelijks reflecteren over een verborgen regel. Deze kalender blijft een stevig alternatief voor om het even welke methode voor het aanbrengen van sociale vaardigheden.

afdrukken

2012.12.01

De sociale ontwikkeling van het schoolkind

Auteur: Jan van der Ploeg
Titel: De sociale ontwikkeling van het schoolkind
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Plaats: Houten
Jaar: 2011
Pagina's: 304
ISBN-13: 9789031383863
Prijs: € 23,16

de sociale ontwikkeling van het schoolkindDit boek van Jan van der Ploeg is meer dan zomaar een nieuw boek in de rij van ontwikkelingspsychologische werken. Het is een naslagwerk met een meerwaarde. Waarom? Omdat het voortdurend de praktische vertaling maakt van de aangeboden (nieuwe) inzichten naar de praktijk binnen de school en binnen de klas. Aangezien het ‘buikgevoel’ niet alles detecteert en je maar iets kunt zien als je het kent, ontkomen leerkrachten er niet langer aan om zich permanent bij te scholen. Daarvoor evolueert de wetenschap – ook de ontwikkelingspsychologie – te snel. Met een boek als dit is dat een fluitje van een cent.

De auteur heeft hier heel duidelijk over nagedacht. Zo bracht hij de verschillende hoofdstukken van zijn boek onder in de drie volgende delen:

 • Invloeden
 • Relaties – Het vermogen om sociale relaties aan te gaan
 • Gedrag – Het vermogen om zich sociaal te gedragen

In het eerste deel bespreekt de auteur eerst het sociale ontwikkelingstraject dat een kind moet doorlopen. Hij omschrijft dit als een ‘periode’ waarin kinderen zich de sociale vaardigheden eigen maken die er voor zorgen dat ze goed kunnen omgaan met de leeftijdsgenoten en dat ze zich kunnen houden aan afspraken. Dit gebeurt in dialoog met hun omgeving: er is een wederzijdse beïnvloeding tussen het kind, zijn gezin, de school, de vrije tijd en biologische factoren. Elke beïnvloedende factor krijgt in dit eerste deel zijn invulling. Door daarna alles te combineren komt de auteur tot een heel begrijpelijk en werkbaar model. Een model waar de twee volgende delen uit het boek meteen in gesitueerd worden: de kern van de sociale vaardigheden die het kind moeten aanleren wordt enerzijds bepaald door het vermogen om sociale relaties aan te gaan en anderzijds door het vermogen om zich sociaal te gedragen.

In het tweede deel van dit boek komt het vermogen om sociale relaties aan te gaan uitgebreid aan bod. De auteur beantwoordt hierin de vraag waarom kinderen voor elkaar kiezen. Dit doet hij door de drie belangrijkste modellen, het afstemmingsmodel, het kenmerkenmodel en het behoeftemodel voor te stellen en daarbij enkele besluiten te formuleren. Verder gaat hij dieper in op het ontstaan en het belang van vriendschappen om voor de rest van het tweede deel enkele specifieke, op school – maar ook daarbuiten – niet altijd even herkenbare types van kinderen de revue te laten passeren:

 • het populaire kind;
 • het hoogbegaafde kind;
 • het leidinggevende kind;
 • het afgewezen kind;
 • het eenzame kind;
 • het gepeste kind.

Hij beperkt zich daarbij niet tot een algemene beschrijving, maar gaat ook dieper in op de ‘problematiek’ en geeft daarbij ook essentiële tips voor ouders en leerkrachten.

Het (on)vermogen om zich sociaal te gedragen is het thema van het derde deel. Hierbij maakt de auteur een onderscheid tussen twee types:

 • kinderen met prosociaal gedrag;
 • kinderen met antisociaal gedrag.

Naast een beschrijving van beide soorten gedrag geeft de auteur de lezer een kijk op de essentie ervan en geeft hij wat meer uitleg over de mogelijke verschijningsvormen. Bij het antisociaal gedrag staat hij uitgebreid stil bij het verschijnsel agressie.

Tot slot van het derde deel formuleert hij nog heel wat adviezen voor ouders en leerkrachten.

Wat het boek extra interessant maakt voor ouders, leerkrachten en opvoeders is het feit dat de auteur zich ook uitspreekt over een aantal zeer actuele thema’s, zoals het internetgebruik van kinderen en jongeren, het spelen van agressieve (internet)spelen, pesten, hoogbegaafdheid en dergelijke meer.

naslagwerk met karakter afdrukken

Naslagwerk met karakter

naslagwerk met karakter.pngDe boeken die ik op deze blog bespreek, zijn boeken die ik om de een of andere reden goed vind. Boeken die ik niet goed vind komen hier niet aan bod. Toch is er ook nog verschil tussen de boeken die hier wel aan bod komen. Sommige vind ik dermate goed dat ik ze extra in de kijker wil zetten.

Vanaf deze maand wil ik mijn persoonlijk oordeel - vanitas vanitatum, omnia vanitas - kracht bijzetten. Dat doe ik door aan die boeken die er voor mij op een positieve manier uitspringen de vermelding naslagwerk met karakter toe te kennen. Een voorbeeld van deze vermelding zie je hiernaast. Deze vermelding zul je zowel op de blog als in het PDF-bestand (als watermerk bij de bespreking) terugvinden.

Let wel: ik doe dit niet met terugwerkende kracht. Dat is, voorlopig althans - voor mij onbegonnen werk. Misschien komt dat er in de toekomst wel nog van, maar dan lees je het eerst op deze blog.

17:53 Gepost door Lieven Coppens | Permalink | Tags: naslagwerk met karakter | |