2012.12.16

Internet als methodiek in de jeugdzorg

Auteur: Jo Van Hecke (red.)
Titel: Internet als methodiek in de jeugdzorg
Een extra taal
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2012
Pagina's: 136
ISBN-13: 9789044128420
Prijs: € 21,00

internet als methodiek in de jeugdzorg - een extra taalTegenwoordig hoor je veel negatieve klanken over het Internet. Internet is een (te) gevaarlijk medium voor kinderen en jongeren, verspreidt onjuiste informatie, is onoverzichtelijk … en ga zo maar door. Helaas is dat een te voor de hand liggende rationalisatie van het onderliggende en echte probleem. Het Internet is op zich noch goed, noch slecht. Het zijn de gebruikers die bepalen welke kant het op gaat. Dit boek bewijst dat het zeker ook de goede kant op kan gaan. Meer nog, het toont aan hoe het als een methodiek in de jeugdzorg kan gebruikt worden.

In het eerste hoofdstuk schetst het boek de hoge vlucht die het internetgebruik genomen heeft en de zeer nadruk-kelijke plaats die de sociale netwerksites daarin innemen. Als vanzelf komt het uit op het feit dat de jongeren van vandaag hier heel intensief van gebruik maken. De vraag of de jeugdzorg dan ook moet zijn waar de jongeren zijn, beantwoordt het dan ook met een volmondig ‘ja’.

Het tweede hoofdstuk staat helemaal in het teken van mediawijsheid en nettiquette. Met mediawijsheid, of zoals men het ook noemt: mediageletterdheid, bedoelt men dat iemand in staat is om zich actief, bewust en kritisch te bewegen in een gemediatiseerde wereld, hier meer concreet het Internet. Met nettiquette bedoelt men het geheel van (ongeschreven) gedragsregels om op het Internet met elkaar te communiceren. Dit hoofdstuk geeft voor beide facetten de nodige tips en suggesties en sluit af met een meer ‘gespecialiseerde’ nettiquette voor hulpverleners in een begeleidingssituatie.

In het derde hoofdstuk maakt men er werk van om de schroom van de hulpverlener tegenover dit nieuwe medium weg te werken. In het kort komt het er op neer dat men de hulpverlener vraagt om zijn ‘offline’-competenties ook ‘online’ in te zetten.

In het vierde hoofdstuk krijgt de lezer een heuse implementatiestrategie voor de eigen organisatie aangereikt. Men neemt hem bij de hand en loodst hem door de verschillende stappen van een geslaagd invoeringstraject. Het vijfde hoofdstuk sluit hier zeer nauw bij aan. Het introduceert zeventien online-methodieken waarbij men altijd uitgaat van de door de hulpverlener goed gekende analoge offline-methodieken. Daarbij draagt men er zorg voor om deze online-methodieken realistisch voor te stellen en niet te idealiseren: ook eventuele nadelen en valkuilen komen aan bod.

Verplichte literatuur voor iedereen die eraan denkt met online hulpverlening te starten

afdrukken

17:56 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: ict, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, media, mediageletterdheid, mediaverantwoordelijkheid, mediawijsheid, methodiek, nettiquette | |

2012.11.18

Lezen leren, leuk

Auteur: Annemieke Bos, Hanneke Brinkhuis & Victorine Meuwissen
Titel: Lezen leren, leuk
Samen aan de slag met lezen
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2012
Pagina's: 48
ISBN-13: 9789044129847
Prijs: € 21,00

leren lezen leuk - samen aan de slag met lezenLeerkrachten raden ouders vaak aan om iedere dag tien minuten met hun kind te lezen. Nog veel te vaak vergeten ze om uit te leggen wat ze daarbij van hen verwachten. Nochtans kan, mits goed voorbereid, dit samen lezen heel positieve resultaten hebben. De map Lezen leren, leuk gaat hier van uit. Meer nog, ze ziet de samenwerking tussen de leerkracht, de ouders en het kind als een belangrijke voorwaarde om als kind een goede lezer te worden. In deze visie worden ze ook ondersteund door Kees Vernooy, die trouwens het voorwoord op deze map schreef.

De map is bedoeld voor die ouders die hun kind effectief willen helpen bij de leesontwikkeling. Ze bevat zowel infor-matie, richtlijnen als tips. Het is de bedoeling dat de map meegroeit naarmate het kind het lezen in de loop van het basisonderwijs beter onder de knie krijgt. Deze map is onderdeel van een ruimer proces. Bij dit proces hoort onder andere een ouderavond en een train-de-trainer voor leerkrachten om ouders en scholen te ondersteunen. Zij worden getraind om collega-leerkrachten, teams en ouders te ondersteunen bij het werken met de map. Ze krijgen kennis van effectieve aanpakken op het gebied voor technisch en begrijpend leren lezen. Na het volgen van deze training kan men op school aan de slag met het organiseren van ouderbijeenkomsten voor groepjes ouders die hun kind willen helpen bij het (leren) lezen. Plezier tussen ouder en kind staat hierbij voorop.

In de map zitten alvast een aantal zeer interessante documenten. Een ervan is een gedrukte taakverdeling waarin er puntsgewijs opgesomd wordt wat de taken zijn van de leerkracht, de ouder en de leerling bij het leren lezen. Een ander leuk instrument uit de map is de test die je als ouder aan het einde van het leerjaar moet invullen over jouw kind en jezelf als leesbegeleider. De feedback hierop is altijd opbouwend, ook al komen ouders en/of kind niet altijd even goed uit de test tevoorschijn. Ook de beschrijving van drie aanpakken om als ouder jouw kind te helpen bij het leren lezen mag er zijn: elke manier wordt zeer helder uitgelegd. Daarnaast zitten er in de map nog enkele praktische instrumentjes voor ouders en kind.

Wie informatie wil over de train-de-trainer kan terecht bij annemieke@ouders.net of op de volgende internetpagina: http://www.ouders.net/trainingen-en-cursussen/leerkrachte....

afdrukken

23:06 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: leesaanpak, leesbegeleiding, leesbevordering, leesinstructie, leesmotivatie, leesplezier, leesvormen, lezen, ouders, taal | |

2012.06.24

Psycho-educatie bij dyslexie

Auteur: Nadja Brocatus & Kathleen Vermeersch
Titel: Psycho-educatie bij dyslexie
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2012
Pagina's: 192
ISBN-13: 9789044129045
Prijs: € 40,00

psycho-educatie bij dyslexieAls psycho-educatie een methodiek is in de hulpverlening die verwijst naar een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking, dan verdient dit boek van Brocatus en Vermeersch de vermelding Psycho-educatiePLUS. Deze PLUS verwijst dan naar het feit dat de auteurs het begrip psycho-educatie – niet onterecht trouwens – wel heel ruim en doelgericht hebben opgevat. Het feit dat de map expliciet geconcipieerd is om aan de slag te gaan met beginnende lezers bij wie het leren lezen niet vlot verloopt, brengt ze op het niveau van dat andere magnum opus van de psycho-educatie, Jesse heeft dyslexie. Daarenboven toont de bibliografie met recente bronnen aan dat de auteurs het geheel goed theoretisch onderbouwd hebben.

Deze theoretische achtergrond vind je meteen terug in het eerste hoofdstuk. Doordat de auteurs hun bronnen door en door kennen, zijn ze er in geslaagd het fenomeen dyslexie op een beknopte maar toch volledige manier uit te leggen waarbij er ook aandacht is voor de impact van deze leesstoornis op het kind en zijn omgeving.

Het tweede hoofdstuk heb je nodig om de opbouw van het programma te begrijpen. Je leert er immers vanuit welk psycho-educatiemodel de auteurs de verschillende activiteiten hebben uitgewerkt. Deze eenduidigheid in de gebruikte termen zorgt ervoor, samen met het derde hoofdstuk waarin de opbouw en de uitgangspunten van deze map verder geëxpliciteerd worden, dat de lezer – of zeg ik beter: de gebruiker – onmiddellijk de verschillende onderdelen van het programma begrijpt in hun bedoeling en in hun chronologie.

In het vierde en laatste hoofdstuk worden de activiteiten bij de verschillende werkbladen als gesneden brood aange-boden. Je vindt er telkens de triade van doel-aanpak-opdracht. De werkbladen vind je in de bijlagen, maar kun je ook afhalen van het Internet via de verwijzing en met de unieke code uit het boek.

Een werkmap die elke eurocent waard is.

afdrukken

19:21 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: dyslexie, leesprobleem, lezen, psycho-educatie, spelling, spellingprobleem, taal | |

2012.02.25

Voorbij de vraagtekens?!

Auteur: Elisabeth De Schauwer, Caroline Vandekinderen & Inge Van de Putte
Titel: Voorbij de vraagtekens?!
Perspectief van leraren op inclusief onderwijs
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2011
Pagina's (handleiding + cd-rom): 130
ISBN-13 (set): 9789044122381
Prijs (set): € 17,10

voorbij de vraagtekens - perspectief van leraren op inclusief onderwijsDe afgelopen maanden is de inclusiegedachte in Vlaanderen sterk op de voorgrond getreden. Het afblazen van het leerzorgkader en de beleidsnota betreffende de dringende maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsnoden – en zeker ook de bedenkingen die daarbij werden geformuleerd – zijn daar niet vreemd aan. Alsof ze dit wisten hebben de auteurs een profetisch boek geschreven. Hiervoor gingen ze op zoek naar voorbeelden van gelukte inclusie in de onderwijspraktijk. Om die grondig te analyseren en daaruit passende besluiten te trekken. Het werd een interessant boek dat de voor- en tegenstanders –want die zijn er ook – van inclusief onderwijs zeker niet onberoerd zal laten. De moeite waard om met een open geest te lezen.

In het eerste deel komen zeventien leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs aan het woord die inclusie hebben zien en/of doen werken. Ze werden op een systematische manier geïnterviewd waardoor de auteurs op zoek konden gaan naar gelijkenissen en verschillen in de verhalen. Dit stelde hen in staat om enkele concrete besluiten te formuleren.

In het tweede deel van het boek spinnen de auteurs de rode draad die doorheen de zeventien verhalen loopt. De antwoorden die ze hierbij vinden nestelen zich rond de volgende thema’s:

  • Hoe verloopt de keuze voor een kind met een beperking?
  • Wat doet men met de onzekerheid die deze keuze met zich meebrengt?
  • Wat is het belang en het gevolg van inclusie?
  • Hoe zit het met de sociale relaties binnen de klas?
  • Hoe zit het met de communicatie en de werking van het team?

In het derde en laatste deel sommen de auteurs de leerpunten op die uit de verschillende interviews naar voren kwamen. Bij elk punt staan ze even stil. De conclusies zijn vaak even verrassend als vanzelfsprekend. Hoe dit samengaat, lees je beter zelf.

afdrukken

19:13 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: inclusie, inclusief onderwijs, kleuteronderwijs, lager onderwijs, onderwijskansen, secundair onderwijs, zorg | |

2012.02.04

ToM test-R

Auteur: Pim Steerneman & Cor Meesters
Titel: ToM test-R
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2009
Pagina's (handleiding + cd-rom): 28 + cd-rom
Pagina's (werkboek): 16
ISBN-13 (set): 9781162167725
ISBN-13 (handleiding + cd-rom): 9789044125375
ISBN-13 (werk): 9789044125382
Prijs (set): € 150,-
Prijs (handleiding + cd-rom): € 50,-
Prijs (werkboek): € 100,-

tom test-rMet Theory of Mind (ToM) bedoelt men de cognitieve vaardigheid van iemand om aan zichzelf en anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. Een andere term hiervoor is sociale cognitie. Een van de theorieën over autisme stelt dat kinderen met een autismespectrumstoornis maar een beperkte sociale cognitie of Theory of Mind ontwikkelen. Hierdoor hebben ze heel wat moeite om sociale situaties juist in te schatten en hun gedrag daaraan aan te passen. Voor hen is de sociale wereld een uitermate onvoorspelbare omgeving. Waarom? Omdat ze vaak moeite hebben met het begrijpen van de bedoelingen en het gedrag van anderen. Hierdoor reageren ze voor de ‘normale buitenwereld’ op een vreemde manier. Het is de verdienste van de auteurs dat ze een uniek instrument ontwikkelden dat deze sociale cognitie in al haar bouwstenen meet.

Wie meer wil weten over het concept Theory of Mind, komt helemaal aan zijn trekken in het eerste hoofdstuk. De auteurs geven hierin uitgebreid uitleg. Daarnaast leggen ze de verbanden tussen de Theory of Mind en de autismespectrumstoornissen op een heel duidelijke manier uit. Na het lezen van dit hoofdstuk begrijp je waarom de auteurs onder de vorm van een gestructureerd interview een (handelingsgericht) instrument hebben gemaakt dat de ToM-vaardigheden van kinderen van vier tot twaalf jaar analyseert op hun sterke en zwakke kanten. Het is de bedoeling dat men op basis van deze test een trainingsprogramma maakt op maat van het individuele kind.

Het tweede hoofdstuk bespreekt de constructie van de ToM test-R en bevat de normen. Dit is het deel dat iedereen die de psychometrische kwaliteiten van het instrument wil kennen, moet lezen. Het derde hoofdstuk bevat de richtlijnen voor afname en scoring. Deze zijn onontbeerlijk voor een gestandaardiseerde afname. In bijlage en op de bijgeleverde cd-rom vind je het scoreformulier.

Het gaat hier wel degelijk om een volledig herwerkte versie die de vorige vervangt. Er zijn nieuwe normgegevens die de intussen verouderde normen vervangen. Bovendien maakt de test nu gebruik van afbeeldingen die de vragen veel beter ondersteunen, niet in het minst omdat men nu gebruik maakt van foto’s van gezichten in plaats van tekeningen.

afdrukken

19:27 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos, sociale cognitie, theory of mind | |