2008.02.16

Mama, mijn hoofd is zo vol

Auteur: Fabienne Verdeyen
Titel: Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden.
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2005
Pagina's: 164
ISBN-13: 978-90-857-5005-5
Prijs: € 19,00

mama, mijn hoofd is zo volHet boek Mama, mijn hoofd is zo vol is een ervaringsgetuigenis van de moeder van Jasper, een kind met ADHD. Het richt zich naar ouders, leerkrachten en zorgverleners en geeft een helder beeld van de complexiteit van de problematiek maar is geen wetenschappelijk werk over ADHD.

In het deel Getuigenissen doet de moeder eerst haar verhaal en dat van Jasper. Ze begint bij de geboorte en eindigt op het moment dat Jasper adolescent is. Het wel en wee van Jasper en de ouders wordt zeer concreet beschreven, evenals de verschillende aanpakken en behandelingen die ze uitproberen. Doorheen dit alles loopt het schoolgaan als een rode draad. Hoewel het een persoonlijk verhaal is, is de herkenbaarheidsfactor zeer groot. In hetzelfde deel laat de moeder ook verschillende andere mensen en Jasper zelf aan het woord. 

Het volgende deel, Diagnose en aanpak, schept duidelijkheid over de diagnose en aanpak van ADHD. Dit vanuit de wetenschap dat ADHD in veel gevallen niet alleen komt (zie mijn artikel in de Nieuwsbrief leren 41 waarin gesteld wordt dat 2/3 van de kinderen met ADHD minstens één bijkomend probleem hebben), waardoor ouders soms geconfronteerd worden met een veelheid aan verschillende diagnoses en door het bos de bomen niet meer zien. Hiermee is de noodzaak van een multidisciplinair onderzoek duidelijk aangetoond. In dit deel beschrijft de auteur eerst een heleboel stoornissen op een duidelijke en beknopte manier. Ze geeft telkens een korte beschrijving van het probleem met een oplijsting van de kenmerken en de geschiedenis van de stoornis. Eens zover vult ze dit aan met een overzicht van verschillende behandelingsmethoden, waarbij ze per behandeling telkens beschrijft hoe deze ontstaan is en wat ze doet. Tot slot heeft de auteur aandacht voor de concrete aanpak van een kind met ADHD zowel thuis als op school. Dit deel van het boek is een objectief naslagwerk voor ouders, leerkrachten en zorgverstrekkers die nood hebben aan bepaalde informatie.

Dit boek leest zeer vlot en is heel herkenbaar geschreven. Hoewel het geen wetenschappelijk karakter heeft, maakt het in eenvoudige bewoordingen toch veel kennis over. Deze kennis wordt niet gepresenteerd vanuit een kwaliteitsoordeel of een bepaalde (subjectieve) waardering. Hierdoor laat het de lezers toe om zelf een standpunt in te nemen ten op zichte van bepaalde inhoud, zoals bijvoorbeeld de behandelingsmethoden. Het wordt aan de professionele hulpverlener overgelaten om de ouders te informeren over de mate waarin het wetenschappelijk bewezen is of bepaalde therapieën werken of niet voor ADHD. Een aanvulling in deze zin zou het boek dan ook een meerwaarde geven. Het maakt de ouders alvast mondiger.

afdrukken

15:15 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: tourette, tics, ticstoornis, adhd, add, ocd, asperger, dyscalculie, dyslexie, dcd, borderline, nld, odd, pdd-nos, ontwikkeling | |

2007.09.07

Taalontwikkeling en Taalstoornissen

Auteur: Janet van Hell, Annelies de Klerk, Dorien Strauss & Trix Torremans
Titel: Taalontwikkeling en Taalstoornissen. Theorie, diagnostiek en behandeling
Uitgeverij: Garant
Plaats: Leuven/Apeldoorn
Jaar: 2002
Pagina's: 234
ISBN-13: 978-90-441-1204-X
Prijs: € 22,90

taalontwikkeling en taalstoornissenDe taalontwikkeling van een kind maakt deel uit van zijn totale ontwikkeling. Deze situeert zich niet alleen op het domein van de taal, maar ook op het vlak van de cognitieve, sociaal-emotionele  en senso-motorische ontwikkeling van kinderen. Nog anders gezegd: een kind met een taalontwikkelingsstoornis heeft vaak ook problemen op het vlak van één of meer van de overige domeinen. Een vroegtijdige opsporing van een taalontwikkelingsstoornis kan dus heel wat problemen op het vlak van de andere domeinen voorkomen of in intensiteit beperken.

Het boek Taalontwikkeling en Taalstoornissen. Theorie, diagnostiek en behandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over theorie en onderzoek, het tweede deel over de diagnostiek en behandeling van taalstoornissen.

In het inleidende hoofdstuk wordt een beknopt maar helder overzicht gegeven van de verschillende fasen van de normale taalontwikkeling. Dit is meteen het uitgangspunt om het te hebben over taalstoornissen, hun diagnostiek en de behandeling. Dit inleidende hoofdstuk zou moeten gelezen worden door iedereen die in het onderwijs met jonge kinderen te maken hebben: zowel de kleuterjuffen, directies als onderwijsbegeleiders  Zij moeten dit hoofdstuk vertalen naar oudertaal.

Deze oudertaal zullen ze nodig hebben als ze het met ouders moeten hebben over de problemen op het vlak van taalverwerving van een peuter/kleuter.  Deze taalverwerving steunt niet alleen op het impliciete vermogen van een mens om taal te verwerven, maar ook op interne en externe factoren. Deze worden duidelijk beschreven in het boek. Daaraan gekoppeld wordt het belang van een vroege onderkenning en behandeling van taalproblemen aangetoond. Ook dit hoofdstuk zou moeten gelezen worden door de kleuterjuffen, directies en onderwijsbegeleiders. Zij zullen het immers ook weer moeten vertalen naar oudertaal.

De twee hoofdstukken die hierop volgen zijn meer theoretisch van aard en geven achtergrondinformatie bij de thema's taalvermogen en taalontwikkeling. Deze hoofdstukken moeten niet noodzakelijk gelezen worden door kleuterjuffen en directies, maar wel door onderwijsbegeleiders en diagnostici.

Naar de anamnese toe is het hoofdstuk Medische perinatale risicofactoren: Ontwikkelingsproblematiek op tweejarige leeftijd bij kinderen met medische problemen rond de geboorte zeer belangrijk. Hierin liggen immers de krijtlijnen voor een goed intakegesprek en een eerste probleemverkenning vervat. In de volgende hoofdstukken wordt dan meer uitleg gegeven bij bepaalde doelgroepen, met name dove peuters en kinderen met een verhemeltespleet.

Het laatste hoofdstuk van het eerste deel gaat dieper in op de pedagogische aspecten van taalontwikkelingsstoornissen. Het toont aan dat een taalstoornis de kans op gedragsproblemen vergroot.

In het tweede deel van het boek gaat men dieper in op de eigenlijke diagnostiek en behandeling van taalontwikkelingsstoornissen. Na de classificatie van spraak-en taalmoeilijkheden gaat men in verschillende hoofdstukken dieper in op de anamnese, diagnostiek en behandeling van taalproblemen.

Dit boek geeft aan de lezer een uitgebreide en grondige introductie in de wereld van de taalontwikkeling en taalstoornissen. Het is in eerste instantie een grondig naslagwerk voor professionele hulpverleners, maar geeft in tweede instantie heel wat (h)erkennende informatie voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs in verband met het belang van een goede taalontwikkeling en de vroegtijdige opsporing van taalproblemen. Professionele hulpverleners kunnen dit boek gebruiken om leerkrachten en ouders nog beter te informeren.

afdrukken

02:35 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: taal, taalontwikkeling, taalstoornis, diagnostiek, behandeling | |

Vorige 1 2 3 4 5 6