2012.11.11

Werkhouding bij kleuters

Auteur: Kaat Timmerman
Titel: Werkhouding bij kleuters
Toegepast in de klas en thuis
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2011
Pagina's: 136
ISBN-13: 9789020977240
Prijs: € 19,99

werkhouding bij kleuters - toegepast in de klas en thuisKaat Timmerman is voor velen al lang geen onbekende meer. Daar staan onder andere haar boeken over kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen, ruimtelijk-visuele problemen en geheugen en inprentingsproblemen garant. Deze boeken hadden als doelgroep voornamelijk de kinderen uit de lagere school. Met dit boek richt Kaat Timmerman zich expliciet op de kleuters.

Haar uitgangspunt is dat, terwijl het kleuteronderwijs de kinderen schrijf-, kijk-, luister- en rekenoefeningen geeft ter voorbereiding van het lager onderwijs, het minstens even belangrijk is dat kleuters een intensieve voorbereiding krijgen op de werkhouding die het lager onderwijs van hen verwacht. Dit moet volgens haar systematisch gebeuren. Men mag er immers niet van uit gaan dat kleuters die werkhouding uit zichzelf verwerven. In dit boek beschrijft ze een methode die men daarvoor zowel thuis als in de klas kan gebruiken. Ze ziet deze ingebed in een leerlijn leren-leren.

In het eerste hoofdstuk definieert ze het begrip werkhouding en argumenteert ze dat men er bij jonge kinderen al aan moet werken omdat die werkhouding er nu eenmaal niet vanzelf komt. In het tweede hoofdstuk beschrijft ze haar methode die uit vijf verschillende blokken bestaat. In elk van deze blokken komen er één of meer vaardigheden aan bod. Schematisch ziet deze er als volgt uit:

Blok Inhoud Aan te leren vaardigheid
1 Algemene werkhouding en respect Ik zit stil
Ik zwijg
Ik steek mijn vinger op
2 Een nauwkeurige kijk- en luisterhouding Ik kijk goed
Ik luister goed
3 Verkennen en probleembesef Ik verken de opdracht
4 Systematisch en nauwkeurig werken ik werk systematisch: ik leg mijn materiaal klaar
ik werk systematisch: ik maak mijn werkplan
ik maak mijn taakje nauwkeurig af
Ik kijk mijn werk na
5 Geheugen en geheugenstrategie Ik papegaai
Ik oefen mijn geheugen

Hierna wordt elk blok uitgewerkt in een afzonderlijk hoofdstuk. Na een algemene duiding worden de vaardigheden aan de hand van een stappenplan aangebracht. Als visuele ondersteuning is er gekozen voor tekeningen van het – gloednieuwe – ijsbeertje Tom. Een en ander wordt verder verduidelijkt aan de hand van tips voor de ouders en/of concrete oefenvoorbeelden.

Het zal niemand, die het werk van Kaat Timmerman kent, verwonderen dat de beertjes van Meichenbaum nooit ver weg zijn. Persoonlijk vind ik het heel positief dat Kaat Timmerman in dit werk gekozen heeft voor het ijsbeertje Tom. Het is immers zo dat de beertjes van Meichenbaum door het veelvuldige en vaak oneigenlijke gebruik een leven zijn gaan leiden dat los staat van hun achtergrondtheorie en dat ver staat van hun oorspronkelijke bedoeling.

Een boek dat snel zijn weg naar het kleuteronderwijs mag vinden.

afdrukken

12:14 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: kleuters, methodiek, ouders, werkhouding, werkvaardigheden | |

2011.05.29

Ik kies voor mijn talent

Auteur: Luk Dewulf
Titel: Ik kies voor mijn talent
Uitgeverij: LannooCampus/Scriptum
Plaats: Leuven/Schiedam
Jaar: 2009
Pagina's: 127
ISBN-13: 978-90-774-3231-0
Prijs: € 24,95 

ik kies voor mijn talentIn het onderwijs kreeg men de afgelopen jaren heel uitgesproken aandacht voor talenten en talentontwikkeling bij kinderen. Daar heeft Howard Gardner, meer dan wie ook, met zijn theorie over de meervoudige intelligentie voor gezorgd. Dit boek van Luk Dewulf gaat daar – weliswaar vanuit een andere invalshoek – met dezelfde geestdrift op door. Op de achterflap lees je meteen het centrale thema:

Radicaal kiezen voor waar je goed in bent, is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit. Het lijkt paradoxaal, maar door te gaan voor waar je echt goed in bent en het ontplooien van je uniek talent ga je steeds waardevoller worden voor je omgeving. Doen waar je goed in bent, is bijna een levensverzekering en een garantie op blijvende goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd.

Ik kan dat alleen maar volmondig beamen. Omdat ik op een bepaald moment zelf deze keuze heb gemaakt. Met alle gevolgen van dien.

In het eerste hoofdstuk van dit boek houdt de auteur een pleidooi voor het duurzaam omgaan met de eigen energie als voorwaarde voor het steeds hernieuwen van de eigen mentale energie, ongeacht jouw leeftijd. Doen waar je goed in bent, is hier de leidraad. Helaas lijkt dit voor steeds minder mensen weggelegd. Doen waar je goed in bent zorgt voor een hogere betrokkenheid, betere werk- en/of studieresultaten, een groter welbevinden en een duurzame en permanente groei. Met een betere lichamelijke en psychische gezondheid tot gevolg. Luk Dewulf kan niet genoeg benadrukken dat het hier gaat om soms moeilijke, want niet voor de hand liggende keuzes. Doen waar je goed in bent, heeft soms te maken met het niet kiezen voor de veiligste weg.

Na het lezen van het tweede hoofdstuk ben je er zeker van overtuigd dat iedereen een talent heeft. Maar besef je ook dat niet iedereen iets met dat talent doet. Net zoals de klassieke intelligentie is een talent een aanwezig potentieel. Het hangt van jou af of je er iets mee doet. Dat bedoelt de auteur met zijn concept talent in actie. Bij ieder talent moet men een bepaald gedrag ontwikkelen. Dit gedrag rendeert het beste in de juiste context. Dit leidt tot de formule:

talent in actie = talent + gedrag + context

Hoe je dit talent vindt, het bijhorende gedrag ontwikkelt en de meest ideale context vindt, lees je verder in dit hoofdstuk. Sta zeker lang genoeg stil bij de zeer belangrijke functie van de hefboomvaardigheden en de rol van anderen.

Kiezen om te doen waar je goed in bent, is vaak een lastige en moeilijke keuze. Het vraagt zelfkennis en een behoorlijke dosis persoonlijke moed. Dat leert Luk Dewulf je in het derde hoofdstuk. Het is een vierledige keuze, aangezien je moet kiezen

 • voor een context die past bij jouw talent;
 • voor de juiste uitdagingen om jouw talent te ontwikkelen;
 • voor de juiste partners;
 • om authentiek te zijn.

In het vierde hoofdstuk bespreekt de auteur de handleidinghypothese. En de paradox die hierin vervat ligt. Elke samenvatting doet onrecht aan dit hoofdstuk. Lezen dus! Soms is het moeilijk om bij jezelf of bij anderen een talent te zien. Deze situatie leer je aanpakken in het vijfde hoofdstuk. Tot slot legt de auteur in het laatste hoofdstuk uit hoe men doen waar je goed in bent, kan vertalen naar opvoeding, onderwijs en tewerkstelling.

Een nuchter boek met een heel positieve boodschap.

afdrukken

18:38 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: talent, talentontwikkeling | |

2011.02.05

Leraars - Profiel van een beroepsgroep

Auteur: Mark Elchardus, Ellen Huyge, Dimokritos Kavadias, Jessy Sionger & Guido Vangoidsenhoven
Titel: Leraars. Profiel van een beroepsgroep
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2009
Pagina's: 192
ISBN-13: 978-90-209-8687-7
Prijs: € 19,95

leraars - profiel van een beroepsgroepHet kon een uitzending van Jambers zijn: Leerkrachten, Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Het werd een boek. Op basis van zestien onderzoeken en verschillende gesprekken vergeleken de auteurs de Vlaamse leerkrachten met andere beroepsgroepen. Dit vergelijkingswerk leverde een zeer toegankelijke kijk op deze beroepsgroep op. De auteurs gaan hierbij de knelpunten van het lerarenberoep niet uit de weg. Toch heeft het boek ook aandacht voor de positieve kanten. Daarenboven geven de auteurs aanzetten tot oplossingen voor de knelpunten die ze ontdekten. Leraars. Profiel van een beroepsgroep is een zeer verhelderend boek.

De volgende thema’s komen onder andere aan bod:

 • De nood aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten;
 • De vervrouwelijking van het onderwijs;
 • De verwachtingen van leerkrachten;
 • De tevredenheid van leerkrachten;
 • De manier waarop jonge leerkrachten in het onderwijs (moeten) starten;
 • De effectieve werkduur van leerkrachten;
 • Het loon van leerkrachten;
 • De vlakke loopbaan van leerkrachten;
 • De reden waarom leerkrachten vroegtijdig het onderwijs verlaten;
 • De maatschappelijke betrokkenheid van leerkrachten;
 • De betrokkenheid van leerkrachten bij de cultuur.

Het boek eindigt met een aantal kernachtige besluiten voor een vernieuwend onderwijsbeleid.

afdrukken

20:30 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: leerkrachten, onderwijsbeleid | |

2010.04.25

Kinderen met autisme en een normale begaafdheid

Auteur: André Kuyper & Serge Tiberghien
Titel: Kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen.
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2008 (tweede druk)
Pagina's: Handleiding voor de begeleiders: 176
Werkboek voor de ouders: 112
ISBN-13: Handleiding voor de begeleiders: 978-90-209-6451-6
Werkboek voor de ouders: 978-90-209-6452-3
Prijs: Handleiding voor de begeleiders: € 27,50
Werkboek voor de ouders: € 18,95

kinderen met autisme en een normale begaafdheidJe kunt er niet om heen. De afgelopen jaren is het aantal kinderen met een diagnose van autisme opvallend gestegen. Meteen steeg ook de vraag naar ouderondersteuning. Dit bracht de thuisbegeleidingsdiensten Tanderuis vzw en Het Raster vzw ertoe om hun aanbod uit te breiden met een groepsbegeleiding voor ouders. De inhoud en methodiek hiervan schreven ze uit in deze handleiding-met-werkboek.

In de inleiding beschrijven de auteurs het ontstaan van de groepsbegeleiding. Ze geven eveneens een kort woordje uitleg bij de uitgangspunten en werkwijze. De kern van het boek bestaat echter uit de uitwerking van de 11 begeleidingssessies. Deze dienen allemaal het centraal doel: het competentiegevoel van de ouders vergroten.

In de groepsbegeleiding gebruikt men doorheen de elf bijeenkomsten een diversiteit aan middelen om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:

 • informatieoverdracht
 • inlevingsoefeningen
 • praktische oefeningen
 • thuisopdrachten
 • videomateriaal
 • uitwisselingsmomenten
 • discussiemomenten

Een bijeenkomst duurt gemiddeld tweeënhalf uur. Hierbij houdt men rekening met een pauze van een kwartier tot een half uur. De sessies hebben de volgende inhoud:

 • Sessie 1: Kennismaking en basisinformatie autisme
 • Sessie 2: Een andere denkstijl, ander gedrag
 • Sessie 3: Kijken naar het gedrag van je kind
 • Sessie 4: Opvoeding en principes van gedragsverandering
 • Sessie 5: De invloed van autisme op de opvoeding
 • Sessie 6: Op een positieve manier vaardigheden aanleren
 • Sessie 7: Omgaan met ongewenst gedrag
 • Sessie 8: Broers en zussen
 • Sessie 9: Autisme en onderwijs
 • Sessie 10: Informatieavond en informatiemiddag voor brussen
 • Sessie 11: Terugkomavond

Bij elke sessie staan de doelstellingen uitgeschreven. Je leest er eveneens hoe de sessie verloopt en welk materiaal je nodig hebt. Verder vind je er verwijzingen naar bronnen die je kunt raadplegen als je meer informatie wenst. Hierna komen de verschillende stappen van de sessie gedetailleerd aan bod. Wat doe je? Welke inhoud breng je aan? Welke werkwijze hanteer je? Dit zijn maar enkele vragen waarop je als lezer een antwoord krijgt. Daarbij verwijzen de auteurs voortdurend naar de inhoud van het werkboek voor de ouders. Om het de begeleiders gemakkelijk te maken zijn veel van de gebruikte documenten beschikbaar als PDF-bestand op de website van de uitgever.

Deze handleiding en het bijbehorende werkboek zijn onontbeerlijk voor iedereen die een ouderbegeleiding rond kinderen met autisme opzet. Daarenboven is de handleiding een prima naslagwerk voor iedereen die heel snel de essentie van de problematiek wil vatten om ze op een passende manier over te brengen naar ouders en begeleiders van kinderen met autisme.

afdrukken

20:31 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum, opvoedingsondersteuning | |

Kinderen met autisme en een verstandelijke handicap

Auteur: Christel Cloetens
Titel: Kinderen met autisme en een verstandelijke handicap. Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen.
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2006
Pagina's: Handleiding voor de begeleiders: 240
Werkboek voor de ouders: 128
ISBN-13: Handleiding voor de begeleiders: 978-90-209-6453-0
Werkboek voor de ouders: 978-90-209-6454-7
Prijs: Handleiding voor de begeleiders: € 32,50
Werkboek voor de ouders: € 18,95

kinderen met autisme en een verstandelijke handicapJe kunt er niet om heen. De afgelopen jaren is het aantal kinderen met een diagnose van autisme opvallend gestegen. Meteen steeg ook de vraag naar ouderondersteuning. Dit bracht de thuisbegeleidingsdiensten Tanderuis vzw en Het Raster vzw ertoe om hun aanbod uit te breiden met een groepsbegeleiding voor ouders. De inhoud en methodiek hiervan schreven ze uit in deze handleiding-met-werkboek.

In de inleiding beschrijven de auteurs het ontstaan van de groepsbegeleiding. Ze geven eveneens een kort woordje uitleg bij de uitgangspunten en werkwijze. De kern van het boek bestaat echter uit de uitwerking van de 11 begeleidingssessies. Deze dienen allemaal het centraal doel: het competentiegevoel van de ouders vergroten.

In de groepsbegeleiding gebruikt men doorheen de elf bijeenkomsten een diversiteit aan middelen om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:

 • leertheoretische kennis
 • praktische oefeningen
 • inlevingsoefeningen
 • uitwisselingsmomenten
 • thuisopdrachten
 • gebruik van bestaande en zelfgemaakte video-opnames

Een bijeenkomst duurt gemiddeld tweeënhalf uur. Hierbij houdt men rekening met een pauze van een kwartier tot een half uur. De sessies hebben de volgende inhoud:

 • Sessie 1: Kennismaking, afspraken en programma
 • Sessie 2: Autisme en verstandelijke handicap
 • Sessie 3: Uitgangspunten voor een adequate aanpak
 • Sessie 4: Communicatie en structurering - Deel 1: 'Van ons naar hen'
 • Sessie 5: Communicatie en structurering - Deel 2: 'Van hen naar ons'
 • Sessie 6: Vrije tijd en stereotypieën
 • Sessie 7: Gedrag - Probleemgedrag - Gedragsaanpak
 • Sessie 8: Zelfredzaamheid: ADL-activiteiten, eten, slapen
 • Sessie 9: Zelfredzaamheid: ADL-activiteiten, eten, slapen
 • Sessie 10: Informatieavond voor familie en kennissen
 • Sessie 11: Terugkomavond

Bij elke sessie staan de doelstellingen uitgeschreven. Je leest er eveneens hoe de sessie verloopt en welk materiaal je nodig hebt. Verder vind je er verwijzingen naar bronnen die je kunt raadplegen als je meer informatie wenst. Hierna komen de verschillende stappen van de sessie gedetailleerd aan bod. Wat doe je? Welke inhoud breng je aan? Welke werkwijze hanteer je? Dit zijn maar enkele vragen waarop je als lezer een antwoord krijgt. Daarbij verwijzen de auteurs voortdurend naar de inhoud van het werkboek voor de ouders. Om het de begeleiders gemakkelijk te maken zijn de gebruikte documenten beschikbaar als PDF-bestand op de website van de uitgever.

Deze handleiding en het bijbehorende werkboek zijn onontbeerlijk voor iedereen die een ouderbegeleiding rond kinderen met autisme en een verstandelijke handicap opzet. Daarenboven is de handleiding een prima naslagwerk voor iedereen die heel snel de essentie van de problematiek wil vatten om ze op een passende manier over te brengen naar ouders en begeleiders van kinderen met autisme.

afdrukken

19:54 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum, opvoedingsondersteuning | |