2009.03.07

Oudergids ADHD. Bijsturen als alle remmen los zitten

Auteur: Martin L. Kutscher
Titel: Oudergids ADHD. Bijsturen als alle remmen los zitten.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 208
ISBN-13: 978-90-5712-273-6
Prijs: € 19,95

oudergids adhd - bijsturen als alle remmen los zittenDit boek over ADHD is in de eerste plaats geschreven voor ouders. Het wil hen vooral helpen om hun kind met ADHD op een positieve manier te benaderen en toch bij te sturen. Het boek werd geschreven door Martin L. Kutscher toen hij merkte dat ouders van kinderen met ADHD vaak niet de tijd hadden om de boeken die hij hen adviseerde te lezen.

In het eerste hoofdstuk, De ADHD-ijsberg, toont de auteur aan dat het verschijnsel ADHD oneindig veel meer is dan de triade impulsiviteit-onoplettendheid-hyperactiviteit. Deze drie symptomen vormen samen slechts het deel dat voor de buitenwereld het meest zichtbaar is, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Onder de oppervlakte liggen echter nog heel wat andere problemen waarmee er rekening dient gehouden te worden, te weten:

 • Problemen met de executieve functies, onder andere:
  • Inhibitie
  • Initiatie
  • Innerlijke spraak
  • Werkgeheugen
  • Anticiperen en terugkijken
  • ...
 • Tegelijk voorkomende andere problemen en stoornissen:
  • Leerstoornissen
  • Het syndroom van Asperger
  • Het syndroom van Gilles de la Tourette
  • Angststoornissen
  • Depressie
  • ...
 • Gezinsproblemen:
  • Gezinsleden met hun eigen neuro-psychiatrische problemen
  • Spanningen die veroorzaakt werden door het kind die latent aanwezig blijven en het voor het kind nog moeilijker maken.

Deze worden allemaal zeer concreet uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden, afbeeldingen, tabellen en dergelijke meer. Daarna gaat de auteur op een eenvoudige en heldere manier in op de neurologische achtergrond van ADHD. Verderop in het eerste hoofdstuk gaat hij dieper in op de samen met ADHD tegelijk voorkomende andere problemen en stoornissen.Daarbij staat hij niet enkel stil bij de mate waarin ze samen met ADHD voorkomen, maar geeft hij telkens ook heel concreet aan waarin ze zich van elkaar onderscheiden. Op deze manier krijgen ouders ook een beter inzicht in wat ze aan ADHD moeten toeschrijven en wat ze moeten zien als een gevolg van een ander probleem.

In het tweede, derde, vierde en vijfde hoofdstuk bespreekt de auteur de 4 belangrijkste regels in verband met de aanpak van het kind met ADHD, te weten:

 • Regel 1: Blijf positief!
 • Regel 2: Blijf Kalm!
 • Regel 3: Blijf georganiseerd!
 • Regel 4: Blijf zo doorgaan!

Elke regel wordt uitvoerig toegelicht. Centraal bij elk van deze regels staat het verklaringsmodel voor ADHD als een stoornis in de executieve functies. Met dat verklaringsmodel als uitgangspunt worden er bij elke regel concrete tips gegeven, tips die de auteur haalt uit zijn eigen ervaring of bij andere mensen die werkten met en schreven over ADHD. Deze tips gaan zowel over het benaderen van het kind met ADHD, als over het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en over het bijsturen en/of onder controle houden van de eigen reacties van de ouders en/of de leerkracht. Deze laatste krijgt hier inderdaad ook zijn rol toegewezen, aangezien de regel over het georganiseerd blijven zeker ook op de situatie op school slaat.

Het zesde hoofdstuk behandelt het thema van het gebruik van medicatie bij ADHD. Zowel de voor- als de nadelen van medicatie worden besproken, evenals de mogelijke bijwerkingen. Het zevende hoofdstuk is geschreven op kindermaat en kan gebruikt worden om kinderen te informeren over ‘hun’ ADHD. Het achtste hoofdstuk is een samenvatting van het volledige boek en kan gebruikt worden om andere mensen uit de omgeving van het kind (familieleden, leerkrachten, begeleiders …) te informeren over ADHD.

De oudergids is een krachtig boek omdat hij heel positief aangeeft wat ouders, leerkrachten, … wel kunnen doen om hun kind of hun leerling met ADHD te begeleiden en te ondersteunen. De talrijke concrete tips zorgen er voor dat ze heel snel hun handelingsverlegenheid achter zich kunnen laten. Het benaderen van ADHD vanuit het verklaringsmodel van de stoornis in de executieve functies biedt evenveel kansen op een concrete en af en toe creatieve en spanningsreducerende aanpak en laat toe om zich heel concreet in te leven in de frustraties en teleurstellingen die het kind met ADHD dagelijks moet ondervinden. Een absolute aanrader!

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

22:28 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: adhd, add | |

Soorten intelligentie. Meervoudige intelligentie voor de 21e eeuw

Auteur: Howard Gardner
Titel: Soorten intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 21e eeuw.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2006 (Tweede oplage)
Pagina's: 253
ISBN-13: 978-90-5712-133-3
Prijs: € 24,95

soorten intelligentie - meervoudige intelligenties voor de 21e eeuwIn dit boek maakt Howard Gardner de balans op van zijn theorie van de meervoudige intelligenties. In het eerste hoofdstuk verwerpt hij opnieuw de these van de enkelvoudige intelligentie. Volgens hem is de intelligentie te belangrijk om over te laten aan de intelligentietesters. Hij is er van overtuigd dat de mens een reeks van vermogens en capaciteiten - meervoudige intelligenties - bezit waarvoor men zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar creatieve en productieve toepassingen kan vinden. Men moet er niet alleen naar streven om deze vermogens en capaciteiten te verhogen en op een goede manier te gebruiken, men moet ook uitzoeken hoe deze samen met de moraliteit kunnen gebruikt worden om de wereld tot een plaats te maken waar uiteenlopende mensen willen wonen.

In het tweede hoofdstuk beschrijft Gardner hoe er over intelligentie gedacht werd voor de theorie van de meervoudige intelligenties uitgebracht werd en hekelt hij een aantal theorieën, onder andere deze van de emotionele intelligentie zoals deze beschreven werd door Daniël Goleman.

In het derde hoofdstuk beschrijft hij eerst en vooral hoe hij tot de theorie van de meervoudige intelligenties kwam. Hij laat ons zien hoe zijn definitie tot stand kwam en op basis waarvan hij tot de verschillende criteria vastlegde, criteria die trouwens uit verschillende vakgebieden afkomstig zijn. Het hoofdstuk eindigt bij de uitgave van zijn boek Frames of the Mind, waarin hij zeven verschillende intelligenties beschreef.

 • Linguïstische intelligentie,
 • Logisch-wiskundige intelligentie,
 • Muzikale intelligentie,
 • Lichamelijke bewegingsintelligentie,
 • Ruimtelijke intelligentie,
 • Interpersoonlijke intelligentie,
 • Intrapersoonlijke intelligentie.

Het volgende hoofdstuk gebruikt Gardner om drie aanvullende intelligenties onder de loep te nemen. Het zijn de volgende:

 • Naturalistische intelligentie,
 • Spiritualistische intelligentie,
 • Existententiële intelligentie.

Hij neemt de lezer mee in het proces waarbij hij de verschillende intelligenties toetst aan de vastgelegde criteria, om uiteindelijk enkel de naturalistische te weerhouden als een volwaardige intelligentie. Aansluitend hierop gaat Gardner in het vijfde hoofdstuk op zoek naar het antwoord op de vraag of er een morele intelligentie bestaat. Hij komt tot de conclusie dat moraliteit geen intelligentie op zich is.

In het zesde hoofdstuk gaat Gardner dieper in op een aantal mythen over de meervoudige intelligenties die hij weerlegt met feiten en becommentarieert. Dit omdat hij zijn theorie terug op de oorspronkelijke sporen wil zetten. Enkele van deze mythen en feiten zijn:

 • Een intelligentie is hetzelfde als een domein of een vak.
 • Een intelligentie is hetzelfde als een leerstijl, een cognitieve stijl of een werkstijl.
 • De theorie van de meervoudige intelligenties is niet empirisch.

In het zevende hoofdstuk schrijft Gardner de antwoorden uit op de vragen die hem zeer frequent gesteld worden. In het volgende hoofdstuk onderzoekt hij uitgaande van zijn theorie van de meervoudige intelligenties wat een leider nu eigenlijk tot leider maakt. In het negende hoofdstuk denkt hij dan weer openlijk na over de manier waarop zijn theorie van de meervoudige intelligenties in het onderwijs een plaats kan krijgen. De meervoudige intelligenties kunnen op zich geen doel zijn van dat onderwijs, wel een hulpmiddel om het ultieme doel van goed onderwijs te bereiken, namelijk het komen tot inzicht. De manier waarop dit dan kan gerealiseerd worden beschrijft hij in het tiende hoofdstuk Verschillende wegen om tot inzicht te komen.

Het voorlaatste hoofdstuk plaatst de meervoudige intelligenties in een breder kader. Gardner beschrijft hier hoe zijn theorie invloed kreeg in verschillende sectoren, namelijk:

 • De kindermusea,
 • De musea voor beeldende kunst,
 • Het bedrijfsleven en het onderwijs,
 • De werkplek.

In het twaalfde en laatste hoofdstuk gaat Gardner op zoek naar een antwoord op de vraag: Wie is intelligent?

Of je nu een fervent voor- of tegenstander bent van de theorie van Gardner, het maakt niet echt uit. Feit is: je moet ze kennen. Ze heeft immers de afgelopen jaren het denken over onderwijs zeer sterk beïnvloed. Gardner heeft het idee dat intelligentie een enkelvoudige eenheid is, dat ze bepaald wordt door een enkele factor en dat ze eenvoudig door een IQ-test kan gemeten worden, in vraag gesteld evenals het cognitieve ontwikkelingsmodel van Piaget. Hij ondermijnde met succes de theorie dat kennis op om het even welk ontwikkelingsniveau samenhangt in een gestructureerd geheel.

Een boek dat niemand die interesse heeft voor de theorie van de meervoudige intelligenties ongelezen kan laten.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

18:49 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: intelligentie, ontwikkeling, mi, meervoudige intelligentie | |

2008.12.07

Kinderen in de syndroommix

Auteur: Martin L. Kutscher
Titel: Kinderen in de syndroommix. De complete gids voor ouders, docenten en andere professionals.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007
Pagina's: 264
ISBN-13: 978-90-5712-225-5
Prijs: € 19,95

kinderen in de syndroommixEen leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis komt zelden alleen. Zo zou je de kern van dit boek kunnen samen-vatten. Voor veel kinderen die met een probleem worden aangemeld, geldt dat ze vaak symptomen, tekenen vertonen van verschillende stoornissen tegelijkertijd. Vanuit dit vertrekpunt geeft de auteur een kijk op deze stoornissen die meer omvat dan we gewoon zijn.

Het eerste hoofdstuk gaat over het stellen van een diagnose. Hierin legt de auteur uit dat ouders en leerkrachten een heel belangrijke rol - kunnen en moeten - spelen in de diagnose omdat zij de meeste observatiegegevens uit de eerste hand hebben, ook al zijn deze vaak niet eenduidig in functie van het stellen van slechts één diagnose. Eenvoudiger gezegd: de ouders en leerkrachten zijn zich er heel vaak van bewust dat er iets met het kind aan de hand is, ook al kunnen ze het niet benoemen. Daarbij staat hij - mijns inziens terecht - stil bij een aantal valkuilen. Tot slot van dit hoofdstuk licht hij het professionele onderzoek, het stellen van de definitieve diagnose en het vaststellen van de juiste behandeling toe. Een belangrijk aspect van deze behandeling komt ruim aan bod in het tweede hoofdstuk. De auteur heeft het daarin over algemene richtlijnen die gelden voor alle stoornissen. Het zijn meer aanbevelingen geformuleerd voor de ouders en leerkrachten. Ze gaan over het bijstellen van het eigen denkkader, het leren begrijpen van het denkkader van het kind en het veranderen van het gedrag van het kind door positiviteit en kalmte.

In de volgende hoofdstukken komen dan verschillende stoornissen uitgebreid aan bod. Het zijn de volgende:

 • Hoofdstuk 3: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
 • Hoofdstuk 4: Leerstoornissen en leerverschillen
 • Hoofdstuk 5: Stoornissen in het autismespectrum
 • Hoofdstuk 6: Aspergersyndroom
 • Hoofdstuk 7: Angststoornis en obsessief-compulsieve stoornis
 • Hoofdstuk 8: Sensorische integratiestoornis
 • Hoofdstuk 9: Tics en Tourette
 • Hoofdstuk 10: Depressie
 • Hoofdstuk 11: Bipolaire stoornis
 • Hoofdstuk 12: Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
 • Hoofdstuk 13: Centraal-auditieve verwerkingsstoornis (CAPD)
 • Hoofdstuk 14: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD)

De structuur van deze hoofdstukken komt er in het kort op neer dat er telkens eerst een duidelijke beschrijving is van wat de stoornis eigenlijk inhoudt. De ene stoornis wordt al uitgebreider beschreven dan een andere, iets wat vaak meebepaald wordt door de complexiteit ervan die zich niet altijd op een eenvoudige manier laat vatten of beschrijven. In elk hoofdstuk is er eveneens aandacht voor de behandeling. In enkele gevallen wordt er expliciet verwezen naar de verbanden met andere stoornissen of de moeilijkheid om de stoornis te onderscheiden van andere. Doorheen alle hoofdstukken is er (vaak uitgebreid) aandacht voor concrete en praktische ouder- en leerkrachtentips die onmiddellijk aan de praktijk kunnen getoetst worden.

Het vijftiende en laatste hoofdstuk gaat dieper in op het gebruik van medicatie bij enkele stoornissen. Het beperkt zich tot een bondige uitleg over de werking van verschillende (groepen) medicijnen en het beantwoorden van een aantal algemene vragen.

Drie interessante bijlagen maken het boek compleet: een gedragscontrolelijst, een vragenlijst over de executieve functie en een uitgebreide literatuurlijst (boeken en websites).

Als besluit kunnen we stellen dat de lezer met dit boek op korte tijd heel veel informatie verwerft over diverse stoornissen. De dichtste begeleiders van deze kinderen (ouders en leerkrachten) krijgen een waaier aan concrete en praktische tips om het kind met (een van deze) stoornissen beter te begeleiden én te begrijpen. Als naslagwerk is het zijn ondertitel meer dan waard: De complete gids voor ouders, docenten en andere professionals.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

10:48 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, mcdd, ass, autisme, executieve functie, adhd, dyslexie, dyscalculie, dcd, ontwikkelingsdyspraxie, ocd, odd | |

2008.10.05

Hulpgids Aspergersyndroom

Auteur: Tony Attwood
Titel: Hulpgids Aspergersyndroom. De complete gids.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007
Pagina's: 464
ISBN-13: 978-90-5712-247-7
Prijs: € 29,95

hulpgids aspergersyndroom. de complete gidsHet Aspergersyndroom is een aan autisme verwante gedragsstoornis, die gekenmerkt wordt door rigide gedragspatronen, eenzelvigheid en het opgaan in bijzondere hobby's of interesses en die gepaard gaat met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Dit syndroom wordt niet altijd onmiddellijk herkend bij kinderen, maar vaak via de diagnose van een andere ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, een taalontwikkelingsstoornis, een motorische stoornis, een stemmingsstoornis, een eetstoornis of een niet-verbale of visueelruimtelijke stoornis. Dit alles en nog veel meer komt aan bod in deze Hulpgids die geschreven werd door Tony Attwood, die geldt als een autoriteit op het gebied van het Aspergersyndroom.

In dit boek kun je drie delen onderkennen. In het eerste deel beschrijft Tony Attwood in twee hoofdstukken de essentie van het Aspergersyndroom en hoe men tot de diagnose komt. Daarbij schuwt hij in het eerste hoofdstuk het feit niet dat er verschillende wegen zijn om tot deze diagnose te komen. Hij bespreekt niet alleen de voornaamste kenmerken van kinderen met het Aspergersyndroom, maar ook hun voornaamste compensatie- en aanpassingsstrategieën. In het tweede hoofdstuk gaat hij dieper in op de diagnose. Hier komen een aantal diagnostische instrumenten aan bod en (de problemen rond) de huidige diagnostische criteria.

Het tweede deel is het meest uitgebreide en bestaat uit een negental hoofdstukken. Elk hoofdstuk belicht een bepaald aspect van het Aspergersyndroom, te weten:

 • Het sociaal inzicht en vriendschap.
 • Het plagen en pesten.
 • De Theory of Mind.
 • Het begrijpen en uiten van emoties.
 • De speciale interesses.
 • De taal en spraak.
 • De cognitieve vaardigheden.
 • De beweging en coördinatie.
 • De sensorische problemen.

Elk aspect wordt uitgebreid beschreven zoals het 'ervaren' wordt door de persoon met het Aspergersyndroom. Waar nodig wordt het gesitueerd binnen de volledige ontwikkeling van die persoon. De problemen worden uitgebreid verkend en toegelicht met concrete voorbeelden. Ook de mogelijkheden om de problemen aan te pakken krijgen ruim de aandacht. Net zoals in de andere delen van het boek verwijst Tony Attwood hierbij voortdurend naar de bestaande literatuur over het Aspergersyndroom. Elk hoofdstuk eindigt bovendien met een rubriek Hoofdpunten en strategieën waarin de volledige inhoud van het hoofdstuk nog eens beknopt en in een duidelijk schema herhaald wordt.

Het derde deel heeft het in een viertal hoofdstukken over het leven met het Aspergersyndroom. Eigenlijk worden er hier een viertal vragen beantwoord:

 • Hoe ziet het leven er na de school uit, meer bepaald het verder studeren en het beroep?
 • Wat met langdurige relaties?
 • Wat kan psychotherapie voor mensen met het Aspergersyndroom doen?
 • Wat is het antwoord op de volgende vragen?
  • Wat is de oorzaak van het Aspergersyndroom?
  • Moet je het kind inlichten over de diagnose?
  • Wanneer en hoe licht je het kind in?
  • Begaan mensen met het Aspergersyndroom vaker een misdrijf?
  • Wordt het Aspergersyndroom wel eens verward met schizofrenie?
  • Wat zijn de vooruitzichten op de lange termijn?

Het boek eindigt met een verklarende woordenlijst en een overzicht van nuttige informatie.

Dit boek is een echt naslagwerk voor iedereen die meer wil te weten komen over het Aspergersyndroom: wie het leest heeft achteraf een goed inzicht in het geheel van het syndroom. Hoewel het zeer vlot is geschreven verdient het boek dat het langzaam wordt gelezen: de hoeveelheid informatie die wordt aangeboden is immers zo groot, dat men er beter aan doet elk hoofdstuk afzonderlijk te verwerken. Dan nog is het mogelijk dat men bij een tweede lezing nieuwe dingen ontdekt.

Uitgeverij Nieuwezijds heeft met zijn reeks hulpgidsen (er verschenen ook al hulpgidsen voor ADHD, autisme, bipolaire stoornissen en dyslexie een prestigieus project binnengehaald. We kijken dan ook met plezier uit naar nieuwe delen in deze reeks.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

20:38 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: ass, asperger, autismespectrum, autisme | |

2008.07.25

Hulpgids ADHD

Auteur: Howard Halloway & John Ratey
Titel: Hulpgids ADHD
Uitgeverij: Nieuwezijds   
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (derde oplage)
Pagina's: 345
ISBN-13: 978-90-5712-211-8
Prijs: € 24,95

hulpgids ADHDDeze Hulpgids ADHD heeft als (prestigieuze) ondertitel De meest actuele en complete gids voor een succesvol leven met ADHD. Het is niet aan mij om na te gaan of dit effectief zo is, maar voor mij is het toch één van de meest uitgebreide en veelzijdige boeken die ik over ADHD of ADD - want daar gaat dit boek ook over - gelezen heb.

Na een korte inleiding schetsen de auteurs in het eerste deel hoe het is om AD(H)D te hebben. Het eerste hoofdstuk uit dit deel is als het ware een samenvatting van het hele boek. De auteurs raden aan om dit hoofdstuk te lezen als je het hele boek niet kunt lezen. De andere hoofdstukken gaan meer in de diepte. Ze geven een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe voelt het aan om AD(H)D te hebben?
 • Wat is de kern van het probleem? Kan ik het niet of wil ik het niet?
 • Wat zegt de wetenschap?
 • Waarom kan ik mezelf niet beheersen?

Deze informatie wordt nog aangevuld met een vragenlijst voor volwassenen en met een hoofdstuk over de eigenschappen van volwassenen met AD(H)D die succes hebben. Dit laatste komt zeker goed van pas nu het handelingsgericht werken en de handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs heel wat terrein hebben gewon-nen.

In het tweede deel worden drie concrete verhalen verteld over mensen met AD(H)D. Deze verhalen zijn zeer vol-ledig: niet alleen de sensationele aspecten komen aan bod, maar ook de dagdagelijkse problemen, gevoelens van de persoon met AD(H)D en zijn omgeving, hun zoektocht naar oplossingen en dergelijke meer. Deze verhalen worden becommentarieerd en geduid waar nodig.

Het derde deel staat helemaal in het teken van het stellen van een goede en juiste diagnose. De auteurs leggen uit welke stappen naar een diagnose leiden en staan stil bij nieuwe onderzoeksmiddelen die kunnen gebruikt worden bij de diagnose. Ze geven ook tips om aan een kind te vertellen dat het AD(H)D heeft en gaan onder andere dieper in op de vraag of AD(H)D nu erfelijk is of niet. Zeer interessant in dit deel is ook het hoofdstukje over de andere stoornissen die met AD(H)D gepaard kunnen gaan. In een afzonderlijk hoofdstukje gaan ze dieper in over het ver-band tussen AD(H)D en leesmoeilijkheden en dyslexie. Heel belangrijk is ook het hoofdstuk waar men dieper ingaat op het verschil tussen AD(H)D en een bipolaire stoornis. De laatste hoofdstukken van dit deel gaan dieper in op de (vermeende) rol van de opvoeding bij AD(H)D en het thema van de verslaving.

Het vierde en laatste deel staat in het teken van de behandeling van AD(H)D. De auteurs hangen dit deel op aan de volgende acht stappen:

 • Stap 1: diagnose en onderkenning van talenten en sterke punten
 • Stap 2: talenten en sterke punten bevorderen
 • Stap 3: educatie
 • Stap 4: verandering van leefgewoonten
 • Stap 5: structuur
 • Stap 6: begeleiding
 • Stap 7: therapieën die de werking van medicatie ondersteunen of vervangen
 • Stap 8: medicatie indien gewenst

Dit deel is zeer uitgebreid. Ik beperk me in deze bespreking tot een aantal aspecten dat ik extra wil benadrukken. Het eerste aspect daarvan is de uitdrukkelijke opdracht om naar de positieve eigenschappen van de persoon met AD(H)D op zoek te gaan en deze te stimuleren. Een belangrijk "werktuig" hiervoor is de cyclus van verbondenheid-spel-oefening-beheersing-erkenning die, eens hij opgebouwd is, als een perpetuum mobile doorheen het ganse leven aanwezig kan zijn. Een ander aspect dat goed uitgewerkt is, is dat van het studeren met AD(H)D. Hier dient een levensecht verhaal als uitgangspunt voor een heleboel praktische tips en aanbevelingen. In verschillende hoofdstukken geven de auteurs nog inzicht in de tegenwoordig gangbare behandelingsvormen, gaande van omega 3 vetzuren tot medicatie.  De stukken over SPINnen en SLIDE bevat heel wat nuttige informatie over het negatief omgaan met AD(H)D. Ze moeten dan zeker ook door iedereen gelezen worden. Dit vierde deel is ook zeer waardevol omdat het onder andere ingaat over de impact van AD(H)D op de persoon en zijn leven in alle aspecten, maar ook over de impact van AD(H)D op zijn omgeving.

Een boek dat op zijn minst in elke professionele bibliotheek zou moeten aanwezig zijn.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij span Epo.

afdrukken

14:29 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: adhd, add | |