2009.05.15

Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen

Auteur: Astrid Tulleners
Titel: Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam / Berchem
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-8560-521-8
Prijs: € 15,50

pesten - mijn boek over durf en zelfvertrouwenIn dit werkboekje van Astrid Tulleners kunnen we al meteen twee grote delen onderscheiden. De cesuur ligt hierbij tussen het vijfde en zesde hoofdstuk.

In het eerste hoofdstuk gaat het kind aan de hand van concrete opdrachten op zoek naar zichzelf. Wie is hij? Wat vindt hij over zichzelf? Wat vinden anderen over hem? Een toch wel heel belangrijke oefening ligt eveneens in dit hoofdstuk besloten. Het kind moet een roos tekenen waarin het zelf centraal staat. Daar moet het nog drie cirkels rond tekenen waarin het de personen die rond hem staan (van heel dichtbij naar eerder veraf) een plaats geeft. Op deze manier brengt het kind voor zichzelf in kaart op welke mensen hij eventueel beroep kan doen.

Het tweede hoofdstuk gaat in op de manieren waarop een kind gepest wordt. Daarbij komt ook het verschil tussen plagen en pesten aan bod. Aan de hand van heel gerichte vragen en opdrachten brengt het kind zijn pestprobleem in kaart. De volgende manieren waarop iemand kan gepest worden komen aan bod:

 • uitsluiten
 • chanteren
 • pesten via het Internet

Er is eveneens aandacht voor de plaatsen waarop het kind zich veilig voelt voor het pesten en plaatsen waar het kind zich onveilig voelt.

Hoofdstuk drie gaat op zoek naar de redenen waarom iemand gepest wordt. Hoofdstuk vier doet de lezer nadenken over de personen die bij het pesten betrokken zijn: de pesters, de meelopers en de kijkers. Hoofdstuk vijf brengt de gevolgen van pesten in beeld.

Hoofdstuk zes laat de lezer kennismaken met en nadenken over manieren om het pesten aan te pakken. Het is meteen ook het grootste hoofdstuk. Dit komt aan bod:

 • hulp vragen aan een volwassene
 • hulp vragen aan kinderen
 • manieren om het pestprobleem op school bespreekbaar te maken
 • dingen die het gepeste kind zelf kan doen

In het zevende en laatste hoofdstuk moet het kind de complimentjes die het krijgt verzamelen.

Met dit werkboekje kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten opschrijven en tekenen wat pesten met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken. Stapsgewijze worden de verschillende inhouden in een concrete en directe taal overgedragen. Er is heel wat ruimte voor zelfreflectie. Dit betekent echter dat jongere kinderen moeten kunnen beroep doen op een volwassen coach die hen daarbij helpt.

Ouders, leerkrachten en hulpverleners kunnen dit werkboekje echter ook gebruiken bij de begeleiding van gepeste kinderen of bij het bespreekbaar maken van het probleem in de klas. Ik en pesten is veel meer dan zo maar een nieuw boekje over het probleem van het pesten.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: pesten, durf, zelfvertrouwen | |

Sanne. Over mishandeling en negatief zelfbeeld

Auteur: Martine Delfos
Titel: Sanne. Over mishandeling en negatief zelfbeeld.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2003 (derde druk)
Pagina's: 36
ISBN-13: 978-90-774-5501-2
Prijs: € 12,50

sanne - over mishandeling en negatief zelfbeeldDit therapeutisch boekje van Martine Delfos wil een hulpmiddel zijn om aan kinderen uit te leggen wat kindermishandeling is en dit bespreekbaar te maken. Zoals alle boekjes van Martine Delfos is dit boekje niet alleen bestemd voor de kinderen zelf, maar ook maar ook voor volwassenen die het kind willen helpen.

Om dit doel te bereiken vertelt Martine Delfos het verhaal van Sanne. Op haar vertrouwde manier brengt Martine Delfos de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de ouders aan en hoe dit voor veel onzekerheid en een negatief zelfbeeld bij het kind zorgt. Ook de druk die dat op het gezin legt blijft niet onbesproken.

Ook voor dit boek kon Martine Delfos putten uit de ervaringen van haar eigen praktijk. Dit maakt dat het verhaal in het boekje zeer herkenbaar is voor kinderen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: mishandeling, zelfbeeld | |

Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan

Auteur: Atrid Tulleners
Titel: Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 80
ISBN-13: 978-90-8560-534-8
Prijs: € 13,50

dood - mijn boek over verdriet en verder gaanDit is een hulpboek voor kinderen van ongeveer tien jaar die geconfronteerd worden met de dood. Het wil hen helpen om deze ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven en verder te gaan met hun leven.

In het eerste hoofdstuk staat het kind stil bij zichzelf. Het schrijft op wat het over zichzelf vindt, wat zijn talenten zijn, wat het graag en niet graag doet. Het brengt verder ook in kaart wat het zoal in een week doet.

Het tweede hoofdstuk gaat over de overledene. Aan de hand van gerichte vragen schrijft het kind neer wie is overleden en onder welke omstandigheden. Het denkt na over een aantal eigenschappen van die persoon en mag enkele herinneringen opschrijven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt het gemis ter sprake gebracht en het vaak onbegrijpelijke van het waarom.

In hoofdstuk drie komt de dood ter sprake. Wat denkt het kind bij het woord 'dood'? Heeft het dit al eens eerder meegemaakt? Het kind wordt geholpen om het begrip dood beter te begrijpen. Er wordt ook gepeild naar wat het kind denkt dat de betekenis van het leven en de dood is.

Er zijn geen verkeerde of rare gevoelens. Dat is het uitgangspunt van het vierde hoofdstuk. Het kind krijgt hier de kans om zijn gevoelens onder woorden of tekeningen te brengen. Ook het onderwerp 'schuldgevoelens' krijgt hier een duidelijke plaats. Het kind wordt geholpen om in zijn omgeving te kijken hoe andere mensen op verschillende manieren met de dood van een geliefde omgaan en hoe het kan beluisterd worden en zelf naar anderen luisteren. Er is ook aandacht voor het feit dat men niet voortdurend verdrietig moet zijn, dat men best wel eens vrolijk mag zijn of pret hebben.

Het vijfde hoofdstuk gaat in over afscheid nemen. Het belang van bepaalde rituelen of activiteiten wordt uitgelegd. Er is eveneens uitleg bij de begrafenis zelf en het gebeuren er rond.

In het voorlaatste hoofdstuk gaat het kind op zoek naar manieren om na het afscheid verder te gaan. Wat heeft het zelf nodig? Wat kan het doen? Wat met bijzondere momenten waarbij het gemis zeer nadrukkelijk wordt aangevoeld?

Tot slot wordt er nog kort gezegd dat iemand die overleden is, niet echt vergeten wordt, ook al lijkt het soms zo.

Net zoals bij de andere helpboeken van deze auteur wordt het kind met duidelijke uitleg en een goede afwisseling van schrijf-, denk- en creatieve opdrachten geholpen om de dood van een overledene plaats te geven. Volwassenen die een kind in een dergelijke situatie willen begeleiden kunnen uit de aanpak uit dit boek inspiratie putten om hun begeleidingsproces te ondersteunen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: rouw, verdriet, verlies, sterven | |

2008.12.29

Ik en autisme

Auteur: Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan
Titel: Ik en autisme. Thuis en op school.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 100
ISBN-13: 978-90-8560-530-0
Prijs: € 14,50

ik en autisme - thuis en op schoolHoe beleven kinderen en jongeren hun autismespectrumstoornis? Deze vraag staat centraal in dit werkboekje van Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan. Aangezien ieder kind of jongere uniek is, zal het antwoord op deze vraag ook uniek zijn. Als kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis aan anderen kunnen vertellen hoe zij dit beleven, dan zullen ze bij hen op meer begrip kunnen rekenen.

Het boek begint met het verhaal over Timo, een jongen met autisme. De tekst bestaat uit verschillende blokjes. Na elk blokje tekst is er ruimte voorzien voor een gesprek met het kind of de jongere. Er worden enkele richtvragen voorzien (Wat gebeurt er? - Heb jij dat ook wel eens? - Wat doe je dan?) maar deze kunnen en mogen aangevuld worden door andere. De bedoeling is dat er een gesprek kan ontstaan. Na deze inleiding bepalen verschillende hoofdstukken de thema's waarover er nagedacht wordt: 

 • Hoofdstuk 1 - Sterke kanten en interesses: Het kind of de jongere denkt na over zijn sterke kanten, interesses en goede eigenschappen.
 • Hoofdstuk 2 - Ik en autisme: In dit hoofdstuk gaat men na wat het kind of jongere zelf al weet over autisme en wordt er heel wat bijkomende algemene informatie gegeven.
 • Hoofdstuk 3 - Sociaal: Hier denkt het kind of de jongere actief na over de manier waarop hij in relatie staat met anderen. Het omgaan met eigen gevoelens krijgt hier eveneens een plaats.
 • Hoofdstuk 4 - Communicatie: In dit hoofdstuk denkt het kind of de jongere niet alleen na over alle vormen van communicatie maar ook over begrijpen en begrepen worden en wat er daar aan gedaan kan worden.
 • Hoofdstuk 5 - Anders denken: De centrale thema's zijn hier kiezen, omgaan met veranderingen en het verband zien tussen losse details.
 • Hoofdstuk 6 - Werken op school: Het kind of de jongere denkt na over de voor hem beste plaats in de klas, de instructievorm die het beste bij hem past en wat hij kan doen als hij vastloopt bij een bepaalde opdracht.

Doorheen elk hoofdstuk vormen de stellingen de rode draad. Deze stellingen doen het kind of de jongere over zichzelf nadenken en zijn tegelijk een aanleiding om er met de meelezer over te praten. Deze meelezer is essentieel voor de methodiek van het boek: hij is tegelijk vertrouwenspersoon, klankbord, speelmakker... Want er wordt niet alleen gesproken over de stellingen. Spelletjes en opdrachten helpen, net zoals de vragen, denkopdrachten en voorbeelden om bepaalde aspecten in te oefenen of beter te begrijpen. Waar dat relevant is wordt er extra informatie gegeven of zijn er concrete tips voorzien die in bepaalde situaties kunnen helpen.

Dit boekje is vrij uniek in zijn soort. Het is geen boek over kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, maar een dat hen ondersteunt in het begrijpen van hun stoornis en in het aan anderen duidelijk maken wat een dergelijke stoornis specifiek en concreet voor hem persoonlijk tot gevolg heeft. In die zin werkt het ook zeer emanciperend. Op voorwaarde dan dat de meelezer er samen met het kind of de jongere uitgebreid de tijd voor neemt om het boekje grondig door te werken. Aan de in het boek gebruikte eenduidige taal en zorgvuldig uitgekozen activiteiten, tips en opdrachten zal het alvast niet liggen. Voor leerkrachten en begeleiders die met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in aanraking komen is dit tegelijk een snelcursus om deze stoornis en haar gevolgen voor het kind of de jongere beter te begrijpen en een methodiek om het kind of de jongere beter te leren omgaan met de wereld rondom zichzelf.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo>.

afdrukken

17:10 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: autismespectrum, autisme, asperger, pdd-nos, ass, ontwikkelingsstoornis | |

Bijzonder druk

Auteur: Astrid Tulleners
Titel: Bijzonder druk. Mijn boek over ADHD.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 92
ISBN-13: 978-90-8560-529-4
Prijs: € 14,50

bijzonder drukAstrid Tulleners richt zich met dit boekje rechtstreeks tot het kind en de jongere met ADHD. Het is tegelijk een informatie- en een werkboek. Het kind of de jongere met ADHD komt meer te weten over wat er met hem aan de hand is en krijgt ruimte om zijn ervaringen en belevenissen neer te schrijven en een plaats te geven.

Het boek werkt met opdrachten rond verschillende thema's. Deze thema's zijn: 

 • Wie ben ik? Wat vind ik goed en minder goed aan mezelf en hoe zien anderen dat?
 • ADHD: wat is het voor jou? Wat zijn de kernkenmerken van ADHD en hoe beleef ik die?
 • ADHD: je kunt 't niet zien. Hoe weet je dat je ADHD hebt (over de diagnose) en hoe vertel je dat aan anderen?
 • ADHD-medicijnen. Over de medicatie gebruikt bij ADHD en wat je er (niet) kunt van verwachten.
 • Leren om elkaar te helpen: Over sociale vaardigheden, steun vragen en omgaan met gevoelens.
 • Extra hulp op school: Tips en strategieën om de school en het kind of de jongere met ADHD beter op elkaar af te stemmen.
 • Hulp thuis: Tips en strategieën voor ouders en het kind of de jongere met ADHD om beter om te gaan met het probleem.

De opdrachten zijn gevarieerd (opschrijven, tekenen, informatie opzoeken, mensen interviewen, ...) maar dienen aan de limiet gezien één en hetzelfde doel: de zelfreflectie stimuleren om daardoor zichzelf beter te leren kennen en begrijpen. Daarbij is er steeds aandacht voor het positieve. Aangezien één van de kernkenmerken de verhoogde afleidbaarheid is, heeft de auteur overal vakken voorzien waar de lezer kan noteren waaraan hij op dat moment denkt (deze vakjes krijgen rechts bovenaan een gedachtenballonnetje mee met de tekst "Hier denk ik aan"). Verder krijgt elk thema, voor zover dat nodig is, extra informatie mee in de vorm van voorbeeldsituaties, extra uitleg, uitspraken van lotgenoten over hun leven met ADHD, ... Hiermee wordt op een zeer beknopte maar doelmatige manier heel wat extra kennis overgebracht. Concrete tips om met een diversiteit aan situaties om te gaan zijn nooit veraf. Elk thema besluit met de rubriek "Je weet dat je ADHD hebt als..." waarin uitspraken er in slagen om de essentie van ADHD in levensechte situaties te vertalen (bv. Je weet dat je ADHD hebt als je computer en internetverbinding altijd te traag zijn, hoe snel deze ook zijn of Je weet dat je ADHD hebt als je klaar bent met je huiswerk, je tas openmaakt en ziet dat de helft van het huiswerk nog in je tas zit).

Een van de sterke punten van dit werkboekje is de aandacht voor het positieve en tegelijk de aanmoediging om zelf een stuk verantwoordelijkheid op te nemen voor het "verbeteren" van de situatie. De lezer wordt voortdurend aangezet om zelf bepaalde stappen in de goede richting te ondernemen en niet af te wachten tot anderen daar toe komen. Daarnaast is het boekje ook zeer "ADHD-vriendelijk" gemaakt: een sobere, gestructureerde opmaak zonder schreeuwerige kleuren en (gedetailleerde) afbeeldingen zorgt voor weinig afleidende prikkels. Terwijl jonge kinderen uit de lagere school dit boekje onder begeleiding moeten gebruiken, is het voor de oudere kinderen uit de lagere school en voor de jongeren uit de eerste jaren van het secundair onderwijs perfect mogelijk om zelfstandig met dit boekje aan de slag te gaan.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

13:44 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: add, adhd | |