2009.05.15

Sanne. Over mishandeling en negatief zelfbeeld

Auteur: Martine Delfos
Titel: Sanne. Over mishandeling en negatief zelfbeeld.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2003 (derde druk)
Pagina's: 36
ISBN-13: 978-90-774-5501-2
Prijs: € 12,50

sanne - over mishandeling en negatief zelfbeeldDit therapeutisch boekje van Martine Delfos wil een hulpmiddel zijn om aan kinderen uit te leggen wat kindermishandeling is en dit bespreekbaar te maken. Zoals alle boekjes van Martine Delfos is dit boekje niet alleen bestemd voor de kinderen zelf, maar ook maar ook voor volwassenen die het kind willen helpen.

Om dit doel te bereiken vertelt Martine Delfos het verhaal van Sanne. Op haar vertrouwde manier brengt Martine Delfos de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de ouders aan en hoe dit voor veel onzekerheid en een negatief zelfbeeld bij het kind zorgt. Ook de druk die dat op het gezin legt blijft niet onbesproken.

Ook voor dit boek kon Martine Delfos putten uit de ervaringen van haar eigen praktijk. Dit maakt dat het verhaal in het boekje zeer herkenbaar is voor kinderen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: mishandeling, zelfbeeld | |

Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan

Auteur: Atrid Tulleners
Titel: Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 80
ISBN-13: 978-90-8560-534-8
Prijs: € 13,50

dood - mijn boek over verdriet en verder gaanDit is een hulpboek voor kinderen van ongeveer tien jaar die geconfronteerd worden met de dood. Het wil hen helpen om deze ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven en verder te gaan met hun leven.

In het eerste hoofdstuk staat het kind stil bij zichzelf. Het schrijft op wat het over zichzelf vindt, wat zijn talenten zijn, wat het graag en niet graag doet. Het brengt verder ook in kaart wat het zoal in een week doet.

Het tweede hoofdstuk gaat over de overledene. Aan de hand van gerichte vragen schrijft het kind neer wie is overleden en onder welke omstandigheden. Het denkt na over een aantal eigenschappen van die persoon en mag enkele herinneringen opschrijven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt het gemis ter sprake gebracht en het vaak onbegrijpelijke van het waarom.

In hoofdstuk drie komt de dood ter sprake. Wat denkt het kind bij het woord 'dood'? Heeft het dit al eens eerder meegemaakt? Het kind wordt geholpen om het begrip dood beter te begrijpen. Er wordt ook gepeild naar wat het kind denkt dat de betekenis van het leven en de dood is.

Er zijn geen verkeerde of rare gevoelens. Dat is het uitgangspunt van het vierde hoofdstuk. Het kind krijgt hier de kans om zijn gevoelens onder woorden of tekeningen te brengen. Ook het onderwerp 'schuldgevoelens' krijgt hier een duidelijke plaats. Het kind wordt geholpen om in zijn omgeving te kijken hoe andere mensen op verschillende manieren met de dood van een geliefde omgaan en hoe het kan beluisterd worden en zelf naar anderen luisteren. Er is ook aandacht voor het feit dat men niet voortdurend verdrietig moet zijn, dat men best wel eens vrolijk mag zijn of pret hebben.

Het vijfde hoofdstuk gaat in over afscheid nemen. Het belang van bepaalde rituelen of activiteiten wordt uitgelegd. Er is eveneens uitleg bij de begrafenis zelf en het gebeuren er rond.

In het voorlaatste hoofdstuk gaat het kind op zoek naar manieren om na het afscheid verder te gaan. Wat heeft het zelf nodig? Wat kan het doen? Wat met bijzondere momenten waarbij het gemis zeer nadrukkelijk wordt aangevoeld?

Tot slot wordt er nog kort gezegd dat iemand die overleden is, niet echt vergeten wordt, ook al lijkt het soms zo.

Net zoals bij de andere helpboeken van deze auteur wordt het kind met duidelijke uitleg en een goede afwisseling van schrijf-, denk- en creatieve opdrachten geholpen om de dood van een overledene plaats te geven. Volwassenen die een kind in een dergelijke situatie willen begeleiden kunnen uit de aanpak uit dit boek inspiratie putten om hun begeleidingsproces te ondersteunen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: rouw, verdriet, verlies, sterven | |

2009.02.22

Samen sterker Terug Op Pad

Auteur: Wim De Mey, Vera Missiaen, Nele Van Hulle, Els Merlevede & Suzy Winters.
Titel: Samen sterker Terug Op Pad. Het STOP 4>7-programma: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen.
Uitgeverij: SWP 
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 520
ISBN-13: 978-90-6665-629-1
Prijs: € 79,00

samen sterker terug op pad. het STOP4>7-programma: een vroege interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemenDeze publicatie bevat een programma om gedragsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen en aan te pakken. Er is immers uit actueel en sterk onderbouwd wetenschappelijk onderzoek gebleken dat gedragsproblemen het beste kunnen bestreden worden wanneer ze zich manifesteren bij risicogroepen en op jonge leeftijd. Niet meer wachten dus tot de gedragsproblemen onoverkomelijk groot zijn geworden en behandeling maar weinig resultaat meer oplevert, wel proberen om de ontwikkeling die dreigt te mis te lopen zo snel mogelijk weer op het juiste spoor te zetten. Dat alles in nauwe samenwerking met mensen uit de belangrijkste contexten van het jonge kind: het gezin en de school.

Het STOP4>7-programma is een protocol voor ouders, leerkrachten en kinderen. Het is een draaiboek waarin de doelstellingen en de methoden duidelijk beschreven staan. Een draaiboek ook dat uitvoerig door de auteurs in de praktijk werd uitgetest alvorens het zijn definitieve vorm kreeg.

Het eerste deel van de map schetst het theoretische kader van waaruit het programma ontstond. Het benadert eerst het antisociaal gedrag vanuit een ontwikkelingspsychopathologisch perspectief waarbij het onder andere stilstaat bij het belang van een aantal beïnvloedende factoren (zowel risico- als beschermende factoren). Verder geeft het een overzicht van behandelingen voor antisociaal gedrag die effectief gebleken zijn. De leer- en gedragstherapie die de basis is voor de STOP-training wordt beknopt uitgelegd, om tot slot te komen tot de beschrijving van de doelgroep van de training en de concrete organisatiie.

Het tweede deel is het draaiboek voor de sociale vaardigheidstraining voor de kinderen. De inleiding geeft duidelijk de doelstellingen aan, beschrijft hoe de training is opgebouwd en schetst het verloop van de bijeenkomsten. Het stelt enkele aandachtspunten voor de trainers voorop in verband met het basisklimaat voor de training en het gebruik van enkele opvoedingsvaardigheden die ook in de trainingen voor ouders en leerkrachten aan bod komen. Tegelijk lijst het alle benodigde materialen op. Tot slot van dit deel worden de tien bijeenkomsten waaruit de kindertraining bestaat gebruiksklaar uitgewerkt.

Het derde deel is het draaiboek voor de oudertraining. De indeling hiervan komt overeen met deze van de kindertraining. In een extra hoofdstukje wordt er wel aandacht besteed aan bepaalde aspecten van de trainershouding die het mogelijk moeten maken dat ouders maximaal voordeel halen uit de aangeboden training. De aandacht richt zich hierbij niet enkel op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden maar ook op het bevorderen van het zelfvertrouwen van de ouders. Opnieuw worden de tien bijeenkomsten volledig uitgewerkt.

Het draaiboek van de leerkrachtentraining is in het vierde deel analoog aan dat van de ouders uitgewerkt. Ook hier wordt er in een extra hoofdstukje expliciet aandacht besteed aan die aspecten van de trainershouding die hier belangrijk zijn. Zo richt de aandacht zich niet alleen op de kennisoverdracht maar ook op het versterken van het zelfwaardegevoel van de leerkrachten.

De uitgave bevat bij elk deel een hele reeks bijlagen waarin men alle voor de training noodzakelijke materialen kan terugvinden.

Dit programma richt zich tot professionele hulpverleners die de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen en hun ouders en leerkrachten op een doelmatige manier willen aanpakken. Leertheoretische kennis is zondermeer aanbevolen.

Bij wijze van beoordeling citeren we een fragment uit het Woord vooraf uit de map van Professor Veerman van de Radboud Universiteit Nijmegen:

Het STOP 4>7-programma voldoet aan alle kenmerken waar een veelbelovend programma aan dient te voldoen. Het heeft een duidelijke doelgroep, de interventies zijn gericht op versterking van de gezins- en schoolomgeving en op de sociaal-cognitieve ontwikkeling van het kind zelf, er is een helder protocol voor het inrichten van de bijeenkomsten en er zijn duidelijke doelen. Bovendien is bij het ontwerp van het programma zowel gebruik gemaakt van ervaringen van praktijkwerkers als van wetenschappelijke theorievorming. Het programma is letterlijk 'klaar' voor gebruik. Ik verwacht dat het de weg naar de praktijk zeker zal vinden en hoop dat het velen zal inspireren een dreigende schreefgroei in de ontwikkeling van aan hun zorgen toevertrouwde kinderen weer in goede banen te leiden.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

16:40 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: ontwikkeling, ouders, opvoeding, draaiboek, training, gedrag, leerkrachten, opvoedingsondersteuning | |

2008.12.29

Gooi het maar in mijn pet

Auteur: Annelies Karelse
Titel: Gooi het maar in mijn pet. Uitdrukkingen en zegswijzen getekend en uitgelegd.
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 108
ISBN-13: 978-90-6665-927-8
Prijs: € 24,50

gooi het maar in mijn pet - uitdrukkingen en zegswijzen getekend en uitgelegdDit boek maakt zijn titel helemaal waar. Het verklaart maar liefst honderd Nederlandse uitdrukkingen en zegs-wijzen. De werkwijze is steeds dezelfde:

 • Tekening: De uitdrukking of zegswijze wordt letterlijk uitgebeeld.
 • Wat zeg je? De uitdrukking of zegswijze wordt in de letterlijke bewoordingen geschreven.
 • Voorbeeld. De uitdrukking of zegswijze wordt in een klein verhaaltje op een betekenisvolle manier gebruikt. Door het gebruik in een context laat de eigenlijke betekenis zich vaak al raden.
 • Wat bedoel je? De figuurlijke betekenis van de uitdrukking of zegswijze wordt aangebracht.
 • Waarom betekent het dat? Een hulpmiddel om de figuurlijke betekenis te kunnen verklaren.

Per bladzijde wordt er telkens één uitdrukking of gezegde toegelicht. Op de laatste pagina's geeft de auteur enkele suggesties om met het boek en de bijgeleverde Cd-rom te werken. Op deze Cd-rom staan: 

 • De tekeningen met een ballontekst.
 • De tekeningen zonder een ballontekst.
 • De tekeningen en ballonteksten als memoryspel.

Dit boek leent zich bij uitstek om kinderen en jongeren die problemen hebben met het begrijpen van figuurlijke betekenissen en vergelijkingen te helpen, in de eerste plaats kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Maar ook taalarme kinderen, jongeren en volwassenen of anderstalige nieuwkomers die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn zullen heel wat hebben aan de aanpak in dit boek. De tekeningen dragen er zeer veel toe bij om deze toch wel moeilijke materie op een humoristische en ontspannen manier te kunnen brengen.

Een absolute aanrader!

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

18:37 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: zorg, taal, taalvaardigheid, autisme, autismespectrum, ass | |

Ik en autisme

Auteur: Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan
Titel: Ik en autisme. Thuis en op school.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 100
ISBN-13: 978-90-8560-530-0
Prijs: € 14,50

ik en autisme - thuis en op schoolHoe beleven kinderen en jongeren hun autismespectrumstoornis? Deze vraag staat centraal in dit werkboekje van Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan. Aangezien ieder kind of jongere uniek is, zal het antwoord op deze vraag ook uniek zijn. Als kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis aan anderen kunnen vertellen hoe zij dit beleven, dan zullen ze bij hen op meer begrip kunnen rekenen.

Het boek begint met het verhaal over Timo, een jongen met autisme. De tekst bestaat uit verschillende blokjes. Na elk blokje tekst is er ruimte voorzien voor een gesprek met het kind of de jongere. Er worden enkele richtvragen voorzien (Wat gebeurt er? - Heb jij dat ook wel eens? - Wat doe je dan?) maar deze kunnen en mogen aangevuld worden door andere. De bedoeling is dat er een gesprek kan ontstaan. Na deze inleiding bepalen verschillende hoofdstukken de thema's waarover er nagedacht wordt: 

 • Hoofdstuk 1 - Sterke kanten en interesses: Het kind of de jongere denkt na over zijn sterke kanten, interesses en goede eigenschappen.
 • Hoofdstuk 2 - Ik en autisme: In dit hoofdstuk gaat men na wat het kind of jongere zelf al weet over autisme en wordt er heel wat bijkomende algemene informatie gegeven.
 • Hoofdstuk 3 - Sociaal: Hier denkt het kind of de jongere actief na over de manier waarop hij in relatie staat met anderen. Het omgaan met eigen gevoelens krijgt hier eveneens een plaats.
 • Hoofdstuk 4 - Communicatie: In dit hoofdstuk denkt het kind of de jongere niet alleen na over alle vormen van communicatie maar ook over begrijpen en begrepen worden en wat er daar aan gedaan kan worden.
 • Hoofdstuk 5 - Anders denken: De centrale thema's zijn hier kiezen, omgaan met veranderingen en het verband zien tussen losse details.
 • Hoofdstuk 6 - Werken op school: Het kind of de jongere denkt na over de voor hem beste plaats in de klas, de instructievorm die het beste bij hem past en wat hij kan doen als hij vastloopt bij een bepaalde opdracht.

Doorheen elk hoofdstuk vormen de stellingen de rode draad. Deze stellingen doen het kind of de jongere over zichzelf nadenken en zijn tegelijk een aanleiding om er met de meelezer over te praten. Deze meelezer is essentieel voor de methodiek van het boek: hij is tegelijk vertrouwenspersoon, klankbord, speelmakker... Want er wordt niet alleen gesproken over de stellingen. Spelletjes en opdrachten helpen, net zoals de vragen, denkopdrachten en voorbeelden om bepaalde aspecten in te oefenen of beter te begrijpen. Waar dat relevant is wordt er extra informatie gegeven of zijn er concrete tips voorzien die in bepaalde situaties kunnen helpen.

Dit boekje is vrij uniek in zijn soort. Het is geen boek over kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, maar een dat hen ondersteunt in het begrijpen van hun stoornis en in het aan anderen duidelijk maken wat een dergelijke stoornis specifiek en concreet voor hem persoonlijk tot gevolg heeft. In die zin werkt het ook zeer emanciperend. Op voorwaarde dan dat de meelezer er samen met het kind of de jongere uitgebreid de tijd voor neemt om het boekje grondig door te werken. Aan de in het boek gebruikte eenduidige taal en zorgvuldig uitgekozen activiteiten, tips en opdrachten zal het alvast niet liggen. Voor leerkrachten en begeleiders die met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in aanraking komen is dit tegelijk een snelcursus om deze stoornis en haar gevolgen voor het kind of de jongere beter te begrijpen en een methodiek om het kind of de jongere beter te leren omgaan met de wereld rondom zichzelf.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo>.

afdrukken

17:10 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: autismespectrum, autisme, asperger, pdd-nos, ass, ontwikkelingsstoornis | |