2009.07.25

Oplossingsgerichte korte psychotherapie

Auteur: Hans Cladder
Titel: Oplossingsgerichte korte psychotherapie.
Uitgeverij: Pearson Assessment and Information BV
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2005 (vierde licht gewijzigde druk)
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-265-1766-2
Prijs: € 23,11

oplossingsgerichte korte psychotherapieIn dit boek schetst de auteur een helder en inzichtelijk beeld van de oplossingsgerichte korte psychotherapie. Zoals de naam het zegt, staat bij deze therapievorm het vinden van een oplossing centraal en niet langer de zoektocht naar de aard van het probleem. Hierdoor kan de therapieduur opmerkelijk verkort worden.

In de inleiding schetst de auteur de geschiedenis van het therapiemodel. In het tweede hoofdstuk staat hij stil bij de uitgangspunten en vergelijkt hij het model met het medische model en met de rationele therapie van Ellis. De theorie van het oplossingsgerichte model komt dan beknopt aan bod in het volgende hoofdstuk. De resultaten van dit model vormen het onderwerp van het vierde hoofdstuk.

De volgende hoofdstukken zijn meer praktisch van aard. Het vijfde hoofdstuk legt uit hoe het eerste gesprek er uit ziet. Hoe pakt men het aan? Is er een klacht? Wat wil men weten over de klacht? Zijn er uitzonderingen op die klacht? Deze vragen nemen een centrale plaats in. Een protocol helpt om tot een bruikbare gespreksvoering te komen. Dit alles wordt toegelicht met concrete aandachtspunten voor de therapeut. Het zesde hoofdstuk vult dit aan met het protocol voor het vervolggesprek. Wie wil weten hoe die gesprekken concreet verlopen, kan terecht in het zevende hoofdstuk waarin twee voorbeelden van een eerste gesprek en twee voorbeelden van een vervolggesprek zijn uitgeschreven.

In het achtste hoofdstuk gaat de auteur dieper in op een aantal speciale situaties die zich kunnen voordoen. Eén ervan is een situatie waarbij de cliënt vindt dat een ander maar moet veranderen. Daarnaast geeft hij tips voor het werken met ouders en verwijzers, het omgaan met stagnaties en het werken met groepen.

Het negende hoofdstuk gaat over de taal als drager van het therapeutisch gesprek. Essentieel is dat de vraag van de therapeut het antwoord van de cliënt vormt. Het maakt dus wel degelijk verschil of je vraagt: "Hoe voorkom je terugval?" of: "Hoe blijf je op het goede spoor?". Alleen de laatste vraag laat toe dat de cliënt een compliment in zichzelf vindt. En daar is het tenslotte om te doen.

In hoofdstuk tien bespreekt de auteur het gebruik van oplossingsgerichte korte psychotherapie bij kinderen en jeugdigen. Hij gebruikt hiervoor het model van Metcalf als leidraad.

In hoofdstuk elf geeft de auteur zijn beschouwingen over het slagen of mislukken van een therapie. De boodschap is duidelijk: alle theoretische modellen hebben maar een beperkte toepasbaarheid. Wat cliënten weten, denken, voelen en willen, is belangrijker dan de academische stokpaardjes van de therapeut.

In het laatste hoofdstuk vindt men een aantal protocollen welke men kan gebruiken bij deze therapievorm.

Dit is een boek dat wetenschappelijk sterk onderbouwd is en tegelijk een grote praktische waarde heeft. Een aanrader voor iedereen die op een snelle manier met deze therapievorm wil kennismaken.

afdrukken

22:41 Gepost door Lieven Coppens in Pearson | Permalink | Tags: methodiek, therapiemodel | |

Ongeleide projectielen op koers

Auteur: Noks Nauta & Sieuwke Ronner
Titel: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid.
Uitgeverij: Pearson Assessment and Information BV
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007
Pagina's: 142
ISBN-13: 978-90-265-1799-0
Prijs: € 16,51

ongeleide projectielen op koers - werken en leven met hoogbegaafdheidLeven en werken met hoogbegaafdheid is lang niet zo eenvoudig als het lijkt. Noch voor de hoogbegaafde persoon, noch voor zijn omgeving. Meer nog, bij amper een derde van de hoogbegaafde personen worden de talenten herkend en gewaardeerd, zo lezen we in de inleiding van dit boek. Terwijl hoogbegaafdheid geen ziekte of afwijking is, hebben hoogbegaafde personen vaak toch speciale werkvoorwaarden nodig om optimaal te kunnen functioneren.

In dit boek geven de auteurs elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun weg hebben moeten zoeken nadat ze uit koers waren geraakt. Elk voorbeeld wordt op dezelfde manier uitgewerkt:

 • Een analyse van de situatie:
 • o Wat is het feitelijke gedrag?
 • o Wat zijn de reacties van de omgeving?
 • o Wat zijn de cognitieve feiten?
 • o Welke emoties spelen er?
 • o Wat zijn de drijfveren van de hoogbegaafde?
 • o Wanneer en hoe kunnen professionals ingeschakeld worden om de situatie in beweging te krijgen?
 • Een nabeschouwing op de situatie:
 • o Wat is de visie van de auteurs op de casus?
 • o Praktische tips die kunnen helpen.

Na deze elf voorbeelden brengen de auteurs in een synthesehoofdstuk hun persoonlijk antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe raken hoogbegaafden uit balans?
 • Waarom lijken veel hoogbegaafden in die situatie op ongeleide projectielen?
 • Hoe raakt een dergelijk ongeleid projectiel weer op koers?

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt er achtergrondinformatie gegeven bij onderwerpen die in de voorgaande hoofdstukken aan bod kwamen. Het laatste hoofdstuk behandelt de vraag of men al dan niet professionele begeleiding moet inschakelen en waar men daarvoor terecht kan.

Dit boekje gaat een stuk voorbij aan de doelgroep van mijn besprekingen. Daar ben ik me van bewust. Ik nam het toch op omdat het mijns inziens de noodzaak van een vroegtijdige onderkenning van hoogbegaafdheid enerzijds en de psycho-educatie in verband ermee anderzijds scherp aantoont. Ook omdat het bewijst dat het zorgcontinuüm in het onderwijs hoogbegaafde kinderen moet blijven zien als kinderen met speciale noden. Wie daaraan twijfelt, moet dit boekje zeker grondig doornemen.

afdrukken

17:46 Gepost door Lieven Coppens in Pearson | Permalink | Tags: intelligentie, zorg, zorgbeleid, cognitieve ontwikkeling, hoogbegaafd | |

2009.06.26

ADHD en comorbiditeit gedurende de levensloop

Auteur: Thomas E. Brown (red.)
Titel: ADHD en comorbiditeit gedurende de levensloop
Uitgeverij: Pearson Assessment and Information BV
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2004
Pagina's: 536
ISBN-13: 978-90-265-1740-2
Prijs: € 66,79

adhd en comorbiditeit gedurende de levensloopAD(H)D komt zelden alleen voor. Ik had het er al over in mijn eenenveertigste Nieuwsbrief Leren (zie http://www.nieuwsbriefleren.be). In dit boek onder redactie van Thomas E. Brown geven enkele deskundigen een overzicht over de stand van zaken (tot 2000) als het gaat om onderzoek, diagnostiek en behandeling van AD(H)D met de meeste klinisch relevante comorbide stoornissen. Het bestaat uit 2 verschillende delen. Het eerste deel beschrijft de comorbide stoornissen. De volgende thema's komen aan bod:

 • Nieuwe inzichten in aandachtstekortstoornissen en hun comorbide stoornissen;
 • De erfelijkheid van aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis met stemmingsstoornissen;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis met angststoornissen;
 • Aandachtstekortstoornissen met oppositionaliteit en agressie;
 • Aandachtstekortstoornissen met obsessieve-compulsieve stoornis;
 • Aandachtstekortstoornissen met leerstoornissen bij kinderen en adolescenten;
 • Leerstoornissen met aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis bij volwassenen: de overlap met executief disfunctioneren;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis met stoornissen in het gebruik van een middel;
 • Aandachtstekortstoornissen en problemen met de slaap en arousal;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis met stoornis van Gilles de la Tourette;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis met coördinatieontwikkelingsstoornis;
 • Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis en het jonge kind;
 • Subgroepen van uitkomsten op volwassen leeftijd van aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis.

Het tweede deel gaat dieper in op de diagnostiek van en interventies voor aandachtstekortstoornissen. Deze onderwerpen komen aan bod:

 • De diagnostiek van aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis en comorbide stoornissen;
 • Farmacotherapie bij aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis;
 • Psychosociale interventies voor aandachtstekortstoornissen en hun comorbide stoornissen;
 • Cognitieve therapie voor volwassenen met aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis;
 • Interventies in het onderwijs voor leerlingen met aandachtstekortstoornissen;
 • Het afstemmen van behandelvormen voor patiënten met aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis: het klinische en het onderzoeksperspectief.

Dit boek richt zich in eerste instantie op mensen die beroepsmatig met deze problematiek in aanraking komen en die zich relatief snel op de hoogte willen stellen van de nieuwste bevindingen in verband met AD(H)D. Elk hoofdstuk kan als een op zich staand geheel gelezen worden en is zo rijk aan inhoud dat het een onbegonnen werk is om de essentie ervan in deze bespreking weer te geven. Al naargelang de auteur zijn deze hoofdstukken minder of meer toegankelijk geschreven, zonder echter ooit onleesbaar te zijn: de boodschap komt duidelijk over. Extra aandacht verdienen de hoofdstukken uit het tweede deel over de diagnostiek van en interventies voor aandachtstekortstoornissen.

Het boek bevat een zeer grondig samengestelde literatuurlijst. Een uitgebreide index maakt de inhoud zeer toegankelijk waardoor het boek het naslagwerk bij uitstek is over AD(H)D en de comorbide stoornissen.

afdrukken

23:43 Gepost door Lieven Coppens in Pearson | Permalink | Tags: adhd, add | |

2009.01.10

Rekenen/Wiskunde

Auteur: Carina ter Beek
Titel: Rekenen/Wiskunde. Regels en definities.
Uitgeverij: Pearson Assessment and Information BV
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2006
Pagina's: 112
ISBN-13: 978-90-265-1787-7
Prijs: € 15,00

rekenen/wiskunde. regels en definitiesEen formularium: een handig naslagwerk voor iemand die snel zijn kennis over één of ander reken- of wiskundefacet wil opfrissen; Een beknopt maar nuttig hulpmiddel voor de student uit het secundair onderwijs die net een woordje uitleg meer nodig heeft om iets uit het rekenen of de wiskunde beter te begrijpen; Een goede ondersteuning voor studenten met problemen voor rekenen en wiskunde die het allemaal niet zo goed kunnen onthouden: zo kan je het boekje van Carina ter Beek onder andere noemen. Oorspronkelijk bedoeld voor het Nederlandse voortgezette onderwijs, kan het zeker ook in het Vlaamse secundaire onderwijs gebruikt worden (en tot op zeker hoogte ook in de 3e graad van het basisonderwijs).

Het boekje bestaat uit vier grotere delen. Het eerste deel bevat rekenregels en rekentips. Hier wordt de basiskennis van het rekenen zeer concreet uitgelegd en aangevuld met handige tips om één en ander nog vlotter te laten verlopen. Zo vind je er bijvoorbeeld de voorrangsregels voor het rekenen, uitleg en tips over het rekenen met breuken, de formules voor de omtrek en oppervlakte van figuren en nog veel meer. Waar nodig gebruikt de auteur concrete voorbeelden of afbeeldingen om een onderwerp te verduidelijken.

In het tweede deel vind je concrete uitleg over enkele instrumenten zoals een geodriehoek, de kompasroos (een 360 gradenboog), de passer, de zakrekenmachine en het roosterpapier. Een afbeelding toont het instrument en tekst geeft uitleg over het juiste gebruik.

Het derde deel is meteen het meest uitgebreide. Het is een alfabetisch register dat definities en voorbeelden bevat van meer dan 150 begrippen uit het rekenen en de wiskunde. Deze worden allemaal heel duidelijk uitgelegd. Zo kan je heel snel het verschil opzoeken tussen begrippen zoals modus, mediaan en gemiddelde maar leer je eveneens de betekenis van het woord variabelen of kun je onder procenten snel opzoeken hoe je een kortingspercentage berekent.

Het vierde deeltje bevat een vijftal mnemotechnische hulpmiddeltjes of ezelsbrugjes waarmee je dingen zoals de volgorde van de bewerkingen (tot en met het machtsverheffen en het worteltrekken kunt onthouden. Of wat dacht je van de prozaïsche zin Hoe moeten wij van de onvoldoendes afkomen (haakjes -> machten -> wortels -> vermenigvuldigen -> delen -> optellen -> aftrekken)?

Het boekje besluit met een tafelkaart in bijlage en een uitgebreid alfabetisch register dat je snel naar alle bladzijden brengt die over het gezochte onderwerp iets vertellen.

Wat mij bijzonder in dit boekje aanspreekt is de sobere maar duidelijke opmaak, het eenvoudige en doelgerichte taalgebruik (overwegend korte zinnetjes, puntgewijze opsommingen die men snel kan uit het hoofd leren en gebruiken als mentale stappenplannen, ...) en de talrijke voorbeelden en afbeeldingen ter ondersteuning of verduidelijking.

Een boekje waar ik zelf snel zal teruggrijpen. Kortom, op zijn minst een hebbeding voor de bibliotheek van de vakgroep wiskunde.

afdrukken

23:24 Gepost door Lieven Coppens in Pearson | Permalink | Tags: basisonderwijs, stimuleren, compenseren, remedieren, dispenseren, rekenen, secundair onderwijs, formularium | |