2014.11.23

Verdiepend lezen

Auteur: Karin van de Mortel & Corine Ballering
Titel: Verdiepend lezen
Leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten
Uitgeverij: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2014
Pagina's: 272
ISBN-13: 978-90-6508-659-4
Prijs: € 35,90

verdiepend lezen - leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe tekstenHet oogt waarschijnlijk zeer ongewoon als je het leest, maar sommige uitgeverijen en sommige auteurs zou je moeten kunnen verplichten om meer te publiceren. Gewoon omdat ze telkens weer garant staan voor kwaliteit. Dit geldt zeker voor CPS en zijn auteurs. Bij elke publicatie valt mij het perfecte huwelijk tussen theorie en praktijk weer op. Steeds weer slaagt men er in op een nuchtere en toch aanstekelijke manier het gekozen thema aan te brengen.

Het boek over verdiepend lezen is zowel voor het lager als het secundair onderwijs bedoeld. Wat meteen ook een pleidooi inhoudt voor een doorgaande leerlijn begrijpend lezen en luisteren die zowel de grenzen tussen kleuter- en lager als tussen lager en secundair onderwijs overstijgt. Want ook in dit boek krijgt het begrijpend luisteren zijn rechtmatige plaats naast het begrijpend lezen. Waarmee ik meteen enkele sterkmakers die ik eerder vermeldde bij het boek Grip op leesbegrip. Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen, kan herhalen:

  • De auteurs geven het begrijpend luisteren zijn terechte plaats naast het begrijpend lezen;
  • De visie van de auteurs sluit goed aan op de recente en vernieuwende visie op begrijpend lezen, zoals die ook achter de Vlaamse Toets voor Begrijpend Lezen schuil gaat.

Dit boek handelt over het leren lezen van en leren luisteren naar complexe teksten. Dit zijn teksten die als moeilijk ervaren worden omwille van hun structuur, de gebruikte taal en/of woordenschat of de vereiste achtergrondkennis. Het zijn meteen ook de teksten die, als ze begrepen worden, de leesvaardigheid van de leerlingen op een hoger niveau brengen.

Het boek valt uiteen in vier grote delen. In het eerste deel wordt de noodzaak van het Verdiepend lezen en de plaats die het inneemt in de leesontwikkeling aangebracht. In het tweede deel worden de factoren die de complexiteit van een tekst bepalen grondig en aan de hand van concrete voorbeelden voorgesteld. Het derde deel brengt een effectief instructiemodel aan voor het verdiepend lezen. Een model dat meteen ook concreet ingevuld wordt. In het vierde en laatste deel leggen de auteurs uit hoe men dit model op school kan invoeren. Ik ben me er terdege van bewust dat ik nogal snel over de inhoud van dit boek heenga. Dat heeft maar een enkele reden: elke samenvattende bespreking kan deze niet op de juiste manier weergeven. Dit keer niet omwille van de complexiteit, maar wel omwille van de grote rijkdom ervan.

Verplichte literatuur!

naslagwerk met karakterafdrukken

20:09 Gepost door Lieven Coppens in CPS | Permalink | Tags: begrijpend lezen, begrijpend luisteren, leesaanpak, leesbegeleiding, leesinstructie, lezen, methodiek, taal | |

Grip op leesbegrip

Auteur: Karin van de Mortel & Mariët Förrer
Titel: Grip op leesbegrip
Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen
Uitgeverij: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2013
Pagina's: 176 + cd-rom
ISBN-13: 978-90-6508-653-2
Prijs: € 45,-

grip op leesbegrip - toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezenHet leesbegrip van leerlingen evalueren, doe je niet alleen met methodeonafhankelijke of methode gebonden toetsen. Je moet als leerkracht tijdens de les voortdurend controleren of jouw leerlingen goed begrijpen wat ze lezen of beluisteren en op basis van deze formatieve evaluatie jouw handelen en instructies direct aan- en bijsturen. Dat is in een notendop het pleidooi dat de auteurs van dit boek houden. Dit is niet nog maar eens een pleidooi in dezelfde rij, het is er voor mij een dat boven deze rij uitstijgt om diverse redenen:

  • De auteurs geven het begrijpend luisteren zijn terechte plaats naast het begrijpend lezen;
  • De auteurs hebben aandacht voor het lezen en begrijpen van digitale teksten;
  • De visie van de auteurs sluit goed aan op de recente en vernieuwende visie op begrijpend lezen, zoals die ook achter de Vlaamse Toets voor Begrijpend Lezen schuil gaat;
  • De visie van John Hattie op feedback is overduidelijk aanwezig.

In de hoofdstukken een tot en met drie werken de auteurs hun visie op evalueren uit om die in het vierde hoofdstuk te vertalen naar het evalueren van het lezen met begrip. Hierbij hebben ze aandacht voor het breed evalueren, de summatieve en de formatieve evaluatie en het evalueren van het leerproces. In dat vierde hoofdstuk leggen ze de vinger op de spreekwoordelijke wonde(n): het huidige evaluatiesysteem…

  • geeft te weinig informatie om de leesvaardigheid van de leerlingen te ondersteunen;
  • geeft te weinig houvast om opbrengstgericht te werken;
  • geeft te weinig houvast om handelingsgericht te werken.

Hoofdstuk vijf is de ruggengraat van het boek. De auteurs werken er hun visie op het formatieve evalueren uit en passen die meteen toe op de verschillende fasen van het lezen met begrip. In de hoofdstukken zes en zeven reiken ze een reeks evaluatietechnieken aan die in de les geïntegreerd zijn en een instrumentarium om het lezen met begrip te waarderen en te evalueren. In deze hoofdstukken staat zowel de praktijk als het praktische centraal. Maak alleen niet de fout om de achterliggende visie uit de vorige hoofdstukken niet grondig door te nemen. Het is de bedoeling om op basis van deze waardering en het evalueren van het lezen met begrip te differentiëren. Hoe dat kan, is het onderwerp van het achtste hoofdstuk. In het negende en laatste hoofdstuk komt de implementatie van het voorgesteld model aan bod.

Op de bijgeleverde cd-rom vindt men de werkvormen, technieken en instrumenten uit het boek in digitale vorm.

Een innovatief boek!

afdrukken

19:53 Gepost door Lieven Coppens in CPS | Permalink | Tags: begrijpend lezen, begrijpend luisteren, leesaanpak, leesbegeleiding, leesinstructie, lezen, methodiek, taal | |

2013.11.24

Hardopdenkend leren lezen

Auteur: Jeffrey D. Wilhelm
Titel: Hardopdenkend leren lezen
Uitgeverij: Onderwijs maak je samen
Plaats: Helmond
Jaar: 2008
Pagina's: 184
ISBN-13: 978-90-79336-08-1
Prijs: € 9,95

hardopdenkend leren lezenHet ultieme doel van lezen is het integreren van nieuwe kennis in de kennis die men al heeft over een bepaald onderwerp. Het begrijpend lezen is daarbij dan ook niet zozeer het doel op zich dan wel de weg die naar deze geïntegreerde kennis leidt. De auteur haalde voor dit boek zijn inspiratie bij Vygotsky, die stelt dat alles wat geleerd moet worden ook onderwezen moet worden. Vygotsky’s cognitieve leerzones en zijn dualiteit instructie|leren zijn dan ook manifest aanwezig in dit boek.

Dit boek is ook actueel: de laatste tijd heeft men immers de modelfunctie van de leerkracht binnen de didactiek (her)-ontdekt: men is er (opnieuw) achter gekomen dat instructie alleen niet voldoende is. Instructie moet aangevuld worden door een gerichte demonstratie van de gewenste vaardigheden. Of zoals de auteur het zegt in zijn introductie:

Onthoud dat de hulp niet stopt na het introduceren van een strategie. Deel uw strategische kennis met de kinderen gedurende het hele onderwijsproces door te modelleren en toelichting te geven (blz.14)…

Vygotsky’s theorie over leren biedt veel mogelijkheden. Volgens hem kan elk kind steeds moeilijkere strategieën of concepten leren, mits de juiste ondersteuning geboden wordt. Kinderen kunnen en zullen ondanks eventuele obstakels kennis vergaren als zij de juiste hulp aangeboden krijgen. Als zij geen vooruitgang boeken, dan is volgens Vygotsky de instructie niet goed (blz.15)…

De in dit boek beschreven techniek van het hardopdenkend leren lezen is helemaal gebaseerd op de inzichten van Vygotsky. Door de leerlingen hoorbaar en zichtbaar te doen lezen maakt men de gebruikte leesstrategieën toegankelijk, beschikbaar en beïnvloedbaar. Op deze manier komen immers de strategische interpretatie- en besluitvormingsprocessen die de leerling toepast om de tekst te begrijpen, aan de oppervlakte.

In het eerste hoofdstuk van het boek leer je hoe je met de ‘hardopdenken’-techniek de leesstrategieën toegankelijk en beschikbaar kunt maken. Daarbij is er ruim aandacht voor concrete voorbeelden en voor het aangeven wat dat allemaal betekent en met zich mee brengt voor de leerkracht. In het tweede hoofdstuk worden de stappen die men dient te nemen om de leesstrategieën te onderwijzen via de ‘hardopdenken’-techniek, geëxpliciteerd. Tegelijk formuleert de auteur een aantal concrete ‘geheugensteuntjes’ om als leerkracht via het doorlopen van zes instructiestappen de leerlingen te begeleiden naar het zelfstandig gebruiken van de leesstrategieën. In het derde hoofdstuk maakt de auteur werk van het concretiseren van twee essentiële begrippen van het hardopdenkend lezen: de vrije en gestuurde reactie. De volgende hoofdstukken gaan dan dieper in op de verschillende toepassingsgebieden van het hardopdenkend lezen.

Een boek dat je op een andere manier stil laat staan bij het begrip ‘begrijpend lezen’.

afdrukken

17:28 Gepost door Lieven Coppens in Onderwijs maak je samen | Permalink | Tags: begrijpend lezen, leesaanpak, leesbegeleiding, leesinstructie, lezen, methodiek, taal, vygotsky | |

2012.11.18

Lezen leren, leuk

Auteur: Annemieke Bos, Hanneke Brinkhuis & Victorine Meuwissen
Titel: Lezen leren, leuk
Samen aan de slag met lezen
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2012
Pagina's: 48
ISBN-13: 9789044129847
Prijs: € 21,00

leren lezen leuk - samen aan de slag met lezenLeerkrachten raden ouders vaak aan om iedere dag tien minuten met hun kind te lezen. Nog veel te vaak vergeten ze om uit te leggen wat ze daarbij van hen verwachten. Nochtans kan, mits goed voorbereid, dit samen lezen heel positieve resultaten hebben. De map Lezen leren, leuk gaat hier van uit. Meer nog, ze ziet de samenwerking tussen de leerkracht, de ouders en het kind als een belangrijke voorwaarde om als kind een goede lezer te worden. In deze visie worden ze ook ondersteund door Kees Vernooy, die trouwens het voorwoord op deze map schreef.

De map is bedoeld voor die ouders die hun kind effectief willen helpen bij de leesontwikkeling. Ze bevat zowel infor-matie, richtlijnen als tips. Het is de bedoeling dat de map meegroeit naarmate het kind het lezen in de loop van het basisonderwijs beter onder de knie krijgt. Deze map is onderdeel van een ruimer proces. Bij dit proces hoort onder andere een ouderavond en een train-de-trainer voor leerkrachten om ouders en scholen te ondersteunen. Zij worden getraind om collega-leerkrachten, teams en ouders te ondersteunen bij het werken met de map. Ze krijgen kennis van effectieve aanpakken op het gebied voor technisch en begrijpend leren lezen. Na het volgen van deze training kan men op school aan de slag met het organiseren van ouderbijeenkomsten voor groepjes ouders die hun kind willen helpen bij het (leren) lezen. Plezier tussen ouder en kind staat hierbij voorop.

In de map zitten alvast een aantal zeer interessante documenten. Een ervan is een gedrukte taakverdeling waarin er puntsgewijs opgesomd wordt wat de taken zijn van de leerkracht, de ouder en de leerling bij het leren lezen. Een ander leuk instrument uit de map is de test die je als ouder aan het einde van het leerjaar moet invullen over jouw kind en jezelf als leesbegeleider. De feedback hierop is altijd opbouwend, ook al komen ouders en/of kind niet altijd even goed uit de test tevoorschijn. Ook de beschrijving van drie aanpakken om als ouder jouw kind te helpen bij het leren lezen mag er zijn: elke manier wordt zeer helder uitgelegd. Daarnaast zitten er in de map nog enkele praktische instrumentjes voor ouders en kind.

Wie informatie wil over de train-de-trainer kan terecht bij annemieke@ouders.net of op de volgende internetpagina: http://www.ouders.net/trainingen-en-cursussen/leerkrachte....

afdrukken

23:06 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: leesaanpak, leesbegeleiding, leesbevordering, leesinstructie, leesmotivatie, leesplezier, leesvormen, lezen, ouders, taal | |